Sistēmu, kurā mēs skaitām, sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu. Decimālajā sistēmā ir ļoti svarīgi, kurā vietā skaitļa pierakstā atrodas katrs cipars.
 
Decimālajā skaitīšanas sistēmā
no katriem 10 vieniem veidojas desmits,
no 10 desmitiem veidojas simts,
no 10 simtiem- tūkstotis,
no 10 tūkstošiem - desmittūkstoši,
no 10 desmittūkstošiem - simttūkstoši
...
Izpēti tabulu, kā veidojas skaitļu klases un skaitļu šķiras.
 
  šķiras.png  
 
  No latīņu valodas vārda decem  nozīmē -desmit, desmitkārt.
 
Daudzciparu skaitļu īsākai apzīmēšanai var izmantot skaitļa 10 pakāpes.
Ievēro, cik nuļļu - tāda pakāpe.
  
Piemēram:
1 simts10010·10102
1 tūkstotis100010·10·10103
10 tūkstoši10 00010·10·10·10104
1 miljons1 000 00010·10·10·10·10·10106
1 miljards1 000 000 00010·10·10·10·10·10·10·10·10109
 
 
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis
Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 56.-57.lpp.