Teksta uzdevumus atrisinājumu var noformēt
  1. pilnā pierakstā ar jautājumiem;
  2. pilnā pierakstā ar paskaidrojumiem;
  3. saīsinātā pierakstā;
  4. sastādot atrisinājuma izteiksmi;
  5. risina un paskaidro mutvārdos.
 
Teksta uzdevuma atrisināšana ar jautājumiem
 
Vispirms var rakstīt jautājumu, tad darbību. Parasti jautājums sākas ar vārdu cik.
Svarīgi!
Aiz vārda cik obligāti jāraksta nosaukumi.
Jautājumos jāraksta pilni mēru nosaukumi. Piemēram, cik metru, cik kilogramu.
Saīsinātus nosaukumus raksta tikai aiz skaitļiem, piemēram, 35 m, 78 kg.
Piemērs:
Maisā bija 30 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 2 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 6 dienām?

Atrisinājums.
1. Cik kilogramus saimniece izlietoja 6 dienās?
26=12(kg)

2. Cik kilogrami palika?
3012=18(kg)

Atbilde: Maisā palika 18 kg.
 
Teksta uzdevumu atrisināšana ar paskaidrojumiem
 
Vispirms drīkst izpildīt darbību un tad rakstīt paskaidrojumu.
 
Ievēro - aiz darbības iekavās raksta saīsinātu nosaukumu, saīsina gan mērvienības, gan vārdus, piemēram, grāmatas (gr.). Aiz mērvienību saīsinājumiem, piemēram, kg, m, cm, punktu neliek.
Piemērs:
Maisā bija 30 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 2 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 6 dienām?

Atrisinājums.
1) 26=12 ... tik kilogramus miltu izlietoja.
2) 3012=18 ... tik kilogrami miltu palika.
  
Atbilde: Maisā palika 18 kilogrami miltu.
 
Teksta uzdevumu saīsinātais pieraksts
Piemērs:
Maisā bija 30 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 2 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 6 dienām?
Atrisinājums.

1) 26=12(kg)

2) 3012=18(kg)

 
Atbilde: Maisā palika 18 kg.
Teksta uzdevumu atrisināšana, sastādot atrisinājuma izteiksmi
Piemērs:
Maisā bija 30 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 2 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 6 dienām?

 
3026=3012=18(kg)
 
Atbilde: Maisā palika 18 kg.
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 28., 29..lpp.