Daļas dalīšana ar veselo
"Dalot daļu ar veselu skaitli, pietiek pareizināt tās saucēju ar šo skaitli. Daļas skaitītājs saglabājas."
ab:k=abkab:k
Ko nozīmē trešdaļu izdalīt ar skaitli seši?
 
Iedomājis, ka Tev ir trešdaļa no veselas picas, bet to jāsadala 6 draugiem. Cik lielu daļu no veselā dabūs katrs draugs?
 pica2.PNG13:6=136=118 
 
Tas nozīmē, ka katra trešdaļa vēl tiek sadalīta  6 daļās.
Atceries - daļas saucējs parāda, cik daļās veselais ir sadalīts.
  
Dalot daļu ar veselu skaitli, izdevīgi ir saīsināt pirms rezultāta iegūšanas:
 
Piemērs:
 425:2=4252=422521=2251=225
   
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 189.lpp.