Ir eksponentvienādojumu veidi, kuros ir ērti iznest pirms iekavām kopīgo reizinātāju, kurš satur pakāpi ar mazāko kāpinātāju.
Piemērs:
1. Atrisināt vienādojumu 3x+23x=216!
 
Risinājums:
3x(321)=216
3x8=216
3x=27
x=3
Piemērs:
2. Atrisināt vienādojumu 2x+2x1+2x2=56!
 
Risinājums:
2x2(22+21+1)=56
2x27=56
2x2=8
x2=3
x=5
Šāda veida vienādojumus var risināt arī ar substitūcijas metodi. Pēc apzīmēšanas iznāk risināt lineāru vienādojumu.
Atsauce:
Algebra 10.-12.klasei IV/Dainis Kriķis, Kārlis Šteiners. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. -205 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 22.lpp.