Lai apkopotu informāciju par kaut ko, vispirms ir nepieciešams iegūt datus. Taču, ja datu ir daudz, tos ir grūti saprast, tāpēc parasti tos sakārto.
Svarīgi!
Statistikā datu pierakstam izmanto biežuma tabulas, kurās vienā kolonnā norāda pētījumā iegūtās pazīmes vērtības, bet otrā - cik reižu tā atkārtojas. Kvantitatīvo datu pazīmes parasti raksta augošā secībā.
Aplūkosim piemēru par kāda skolēna saņemtajām atzīmēm.
Atzīmes ir 3, 5, 6, 2, 8, 7, 4, 2, 6, 8, 7, 3, 8, 2, 5, 9, 5, 4, 7, 7, 9, 8.

Sakārtosim šos datus biežuma tabulā:
Pazīmes vērtība
 (atzīme)
Vērtības absolūtais biežums
(cik reižu atzīme sastopama)
2
3
3
2
4
2
5
3
6
2
7
4
8
4
9
2
Vērtības absolūtais biežums - skaitlis, kas rāda, cik reižu noteikta vērtība ir konstatēta.
Ja dati ir nepārtraukti, pazīmes vērtības sagrupē - parasti grupē vienāda garuma intervālos. Intervāla garumu izvēlas atkarībā no pētījuma satura.
Piemērs:
Pārtikas veikalam pieveda arbūzus. Atvesto arbūzu masas bija robežās no 1,3 līdz 10 kg.  Ja vēlas izpētīt, cik liela ir arbūzu masa, informāciju ērti apkopot biežuma tabulā, pazīmes vērtības - arbūzu masu - sagrupējot vienāda garuma intervālos.
Pazīmes vērtības intervāli
 (arbūzu masa)
Vērtības absolūtais biežums
 (arbūzu skaits)
Mazāk par 2 kg
6
[2; 4)
18
[4;6)
67
[6;8)
39
[8;10)
12
 
Pēc biežuma tabulas var spriest par to, kuras pazīmju vērtības sastopamas visbiežāk. No izveidotās tabulas redzam, ka visvairāk ir arbūzu, kuru masa ir robežās no 4 līdz 6 kg.
Lai informācija būtu vieglāk analizējama, biežuma tabulas papildina ar katras pazīmes relatīvo biežumu.
Vērtības relatīvais biežums ir skaitlis, kas rāda, kāda daļa no visām konstatētajām vērtībām ir noteiktā vērtība.
Relatīvais biežums sniedz informāciju par konkrētās vērtības īpatsvaru starp visām vērtībām. (relatīvo biežumu aprēķina, pazīmes vērtības absolūto biežumu dalot ar visu vērtību skaitu)
Pazīmes vērtības intervāli
 (arbūzu masa)
Vērtības absolūtais biežums
 (arbūzu skaits)
Relatīvais biežums
Mazāk par 2 kg
6
61420,04=4%
[2; 4)
18
13%
[4;6)
67
47%
[6;8)
39
27%
[8;10)
12
9%
 
Redzam, ka piemērā gandrīz pusei no visiem arbūziem masa ir robežās no 4 līdz 6 kg.
 
Atsauce:
Matemātika 11.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2010. – 320 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 68.-69..lpp.