ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Korelācija ir statistikas jēdziens, kas raksturo divu vai vairāku datu kopu savstarpējo saistību.
Pētot vienu un to pašu kopu, var analizēt vairākas pazīmes. Dažkārt vajag noskaidrot, vai starp dažādu pazīmju kopām pastāv vai nepastāv sakarība. Piemēram, vai skolēna sekmes ir atkarīgas no tā, cik tālu viņš dzīvo no skolas, vai dzīvnieka masa ietekmē tā mūža garumu.
 
Lai noskaidrotu divu pazīmju sasvstarpējo korelāciju, izmanto grafisko attēlu korelācijas diagrammu, kurā koordinātu plaknē katram pētījuma elementam atbilst punkts, kura abscisa (x) ir šī elementa vienas pazīmes skaitliskā vērtība, bet ordināta - šim pašam elementam atbilstošā otras pazīmes skaitliskā vērtība.

Piemērs:
Izpētīsim, vai nedēļā pavadīto stundu skaits apmācības portālā Uzdevumi.lv un nopelnīto izcilo vērtējumu skaits ir savstarpēji saistīti lielumi - vai pastāv korelācija?
 
Dati ir apkopoti biežuma tabulā.

Piemērs:
Vārds
Rihards 
Matīss 
Viesturs 
Everita 
Elvis
Raimonds
Jorens
Vadims
Marks
Stundas Uzdevumos.lv
2
3
4
5
6
3
7
7
8
Izcilo
vērtējumu skaits
3
2
5
3
6
4
7
5
8
 
Ruutinjas 1.jpg
Katrs punkts grafikā atbilst kādam skolēnam.

 Piemēram, Vadims Uzdevumos.lv nedēļā vingrinās 7 stundas (punkta abscisa) un nopelnījis 5 izcilus vērtējumus (punkta ordināta).
Svarīgi!
Ja šādā veidā atliekot divu pazīmju vērtības, punkti izvietojas ap vienu iedomātu dilstošu vai augošu taisni, tad  starp pazīmēm pastāv korelācija.
Rūtiņas 3.2.jpg
Pozitīva korelācija (punkti novietojas ap iedomātu augošu taisni) - palielinoties vienas pazīmes vērtībai, palielinās otras pazīmes vērtības
Rūtiņas 3.3.jpg
Negatīva korelācija (punkti novietojas ap iedomātu dilstošu taisni) - palielinoties vienas pazīmes vērtībai, samazinās otras pazīmes vērtības
Rūtiņas 2.2.jpg
Korelācija nepastāv - vienas pazīmes izmaiņa neietekmē otras pazīmes vērtības izmaiņu

Atgriežoties pie dotā piemēra, varam secināt, ka starp datiem pastāv pozitīva korelācija, tas nozīmē - jo ilgāk skolēns vingrinās portālā Uzdevumi.lv, jo vairāk izcilus vērtējumus skolā nopelna. :)