Izkliede ir datu tieksme novirzīties no kopas vidējās vērtības.
Statistikā visvairāk lietotais izkliedes rādītājs ir dispersija.
Par dispersiju sauc vidējo kvadrātisko novirzi no vidējā aritmētiskā.
Dispersiju apzīmē ar s2.

Ja n statistisko datu  x1,x2,...,xn vidējais aritmētiskais ir x¯, tad negrupētu datu dispersiju aprēķina, lietojot formulu s2=x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2n.
Dispersiju statistikā lieto kā starprezultātu, lai no tās izveidotu citus būtiskākus rādītājus, piemēram, standartnovirzi.
Standartnovirze ir kvadrātsakne no dispersijas. s=s2
To parasti apzīmē ar s.

Standartnovirzi aprēķina, izmantojot formulu:
 s=x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2n
Ja izmanto summas simbolu, to var pierakstīt šādi:
s=i=1nxix¯2n               
 
Svarīgi!
Ja dati ir sakārtoti biežuma tabulā, tad
s=x1x¯2b1+x2x¯2b2+...+xkx¯2bkn 
Ja izmanto summas simbolu, tas sanāk
s=i=1kxix¯2bin 
(Atceries - \(k\) nav tas pats, kas \(n\).)
   
Lai aprēķinātu standartnovirzi, ievēro soļus:
  1. aprēķina x¯ jeb datu kopas vidējo (aritmētisko) vērtību;
  2. aprēķina xix¯ jeb katras pazīmes novirzi no vidējās vērtības;
  3. aprēķina xix¯2 jeb katras novirzes kvadrātu;
  4. aprēķina x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2 - kvadrātu noviržu summu;
  5. aprēķina x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2n - noviržu kvadrātu vidējo vērtību, t.i. dispersiju s2;
  6. aprēķina standartnovirzi s=s2.
Aprēķinus veikt ir daudz vieglāk, ja attiecīgās darbības attēlo tabulā.

xi - datu kopas pazīmes vērtības
Piemērs:
aprēķins.PNG\
 
Tabulā izmantojām vērtību
x¯=xin=7+9+8+11+45=395=7,8
 
Piemērā redzams, ka noviržu kvadrātu summa ir \(26,8\). (4. solis.)
Izpilda 5. soli: \(26,8 : 5 = 5,36\)
Tabulā doto datu standartnovirze ir s=5,362,3

Ja ir dots pazīmes vērtību biežums, tad izdevīgi ir sastādīt šādu tabulu:
 
xi
bi
xix¯
xix¯2
xix¯2bi
... ... ... ...
 
 
Atsauce:
Matemātika 11.klasei /Baiba Āboltiņa, Dainis Kriķis, Kārlis Šteiners. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. – 108. lpp.