Sinusu teorēma. Trijstūru malas ir proporcionālas to pretleņķu sinusiem:
asinA=bsinB=csinC
Sinusu teorēma .svg
 
Ar sinusu teorēmu var aprēķināt apvilktas riņķa līnijas rādiusu.
  
Sinusu teorēma. Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana .svg
asinA=bsinB=csinC=2R, kur \(R\) ir trijstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiuss.
Izsakot rādiusu, iegūst R=a2sinA
Šo sakarību lieto, ja dota mala un tās pretleņķis.  
Piemērs:
Aprēķini ap trijstūri apvilktās riņķa līnijas rādiusu, ja viens no tā leņķiem ir \(150\)°, bet šī leņķa pretmala ir \(10\) cm.
 
Risinājums:
R=102sin150°=10212=101=10(cm)
 
Atbilde:
Apvilktās riņķa līnijas rādiuss ir \(10\) cm.