Matemātikas eksāmena formulu lapā ir dots vienības riņķis. No šī riņķa var nolasīt daudzveidīgu informāciju par leņķiem un to vērtībām.
rrrrrrrr_1.svg
 
Zinot, kur atrodas \(30°\), \(45°\) un \(60°\), var precīzi noteikt vēl \(9\) leņķus.
vienības riņķisar lenk.svg
 
Attiecīgiem leņķiem var noteikt precīzas  vērtības uz \(OX\) un \(OY\) asīm.
Vērojot uz kosinusa ass atliktās vērtības, var secināt, ka
A=32,B=22,C=12D=32,E=22,F=12Z=32,V=22,P=12
 
vienības riņķis.svg
 
Zinot, ka uz \(OY\) ass nolasa leņķa sinusa vērtību, bet uz \(OX\) ass nolasa leņķa kosinusa vērtību, var noteikt, piemēram, ka
sin120°=32,sin135°=22,sin210°=12cos150°=32,cos135°=22,cos240°=12