Determinanti
Determinants ir no matricas elementiem aprēķināta vērtība, kuru izmanto matricu un lineāru vienādojumu aprēķinos.
 
Par 1. kārtas determinantu sauc skaitli, no kura tas sastāv:
a=a
 
Par 2. kārtas determinantu sauc skaitli, kuru aprēķina no galvenās diagonāles elementu reizinājuma \(ad\) atņemot blakusdiagonāles elementu reizinājumu \(bc\):
abcd=adbc
 
Par 3. kārtas determinantu sauc šādu skaitli:
a11a12a13a21a22a23a31a32a33=a11a22a33+a31a12a23+a13a21a32a13a22a31a11a23a32a33a21a12
 
Grafiskā veidā to var attēlot ar trijstūru metodi (ar sarkanajām līnijām savienoto elementu reizinājums ar "+" zīmi, ar zilām līnijām "-"):
 
 11.png    22.png
    
Lai aprēķinātu 4. kārtas un augstāku kārtu determinantus, izmanto determinantu īpašības:
 
1. Apmainot determinanta katru rindu ar atbilstošo kolonnu, determinanta vērtība nemainās (to sauc par transponēšanu)
a11a12a13a21a22a23a31a32a33=a11a21a31a12a22a32a13a23a33
 
Piemērs:
 083150203=012850303
 
2. Apmainot determinanta divas rindas vai divas kolonnas vietām, determinanta zīme mainās uz pretējo, bet absolūtā vērtība nemainās.
a11a12a13a21a22a23a31a32a33=a12a11a13a22a21a23a32a31a33
 
Piemērs:
 083150203=803510023
 
3. Ja determinanta divas rindas vai divas kolonnas ir vienādas, tad determinanta vērtība ir vienāda ar nulli.
a11a12a11a21a22a21a31a32a31=0
 
Piemērs:
 080151202=0
 
4. Ja kādas rindas vai kolonnas visi elementi ir vienādi ar nulli, tad determinants ir vienāds ar nulli.
a11a120a21a220a31a320=0
 
Piemērs:
 080150200=0
 
5. Determinanta vērtība ir vienāda ar kādas rindas vai kolonnas elementu un atbilstošo algebrisko papildinājumu reizinājumu summu.
  
Algebriskais papildinājums jeb adjunkts ir elementa atbilstošais minors. Ja elements atrodas pāra vietā, tad algebriskajam papildinājumam ir plus zīme, ja nepāra, tad mīnus zīme.
 
Elementa vietu nosaka pēc elementa rindas un kolonnas numuru summas.
 
Piemēram, dots elements a32. Tā rindas numurs ir 3, bet kolonnas numurs ir 2, tātad elementa rindas un kolonnas numuru summa ir \(3 + 2 = 5\). 5 ir nepāra skaitlis, tātad algebriskajam papildinājumam ir mīnus zīme.
 
Algebrisko papildinājumu nosaka sekojoši: determinantam ir jāizsvītro izvēlētā elementa atbilstošo rindu un kolonnu. Ja ir izvēlēts elements a32, tad jāizsvītro trešo rindu un otro kolonnu.
Rezultātā iegūst algebrisko papildinājumu - a11a13a21a23.
Tātad 5. īpašību var uzrakstīt šādi:
Δ=a11a22a23a32a33+a12a21a23a31a33+a13a21a22a31a32==a11a22a23a32a33a12a21a23a31a33+a13a21a22a31a32
 
Piemērs:
 Δ=132453210=1531034320+24521==103+306+2410==3+18+28=43 
 
6. Summa, kuru iegūst, saskaitot kādas rindas vai kolonnas elementu reizinājumus ar citas rindas vai kolonnas atbilstošo elementu algebriskajiem papildinājumiem, ir vienāda ar nulli.
 Ja determinants ir a11a12a13a21a22a23a31a32a33, tad pirmās rindas atbilstošie algebriskie papildinājumi ir: a22a23a32a33, a21a23a31a33 un a21a22a31a32. Pirmās rindas vietā var izvēlēties, piemēram, otrās rindas elementus.
 
Tad iegūst:
a21a22a23a32a33a22a21a23a31a33+a23a21a22a31a32=0
 
Piemērs:
Dota matrica:
132453210
 
Tad
4531054320+34521==403+5063410==12+3042=0
 
7. Ja visi kādas rindas vai kolonnas elementi satur kopīgu reizinātāju \(k\), tad to drīkst iznest kā reizinātāju pirms determinanta zīmes.
 
Piemērs:
 083350603=3083350201
 
8. Ja determinantā kādas rindas vai kolonnas visi elementi ir izteikti kā divu saskaitāmo summa, tad determinants ir vienāds ar divu determinantu summu, kuriem attiecīgajā rindā vai kolonnā ņemts viens saskaitāmais.
a11+a11a12a13a21+a21a22a23a31+a31a32a33=a11a12a13a21a22a23a31a32a33+a11a12a13a21a22a23a31a32a33
 
Piemērs:
 0+0833+3506+603=083350603+083350603
 
9. Determinanta vērtība nemainās, ja kādas rindas vai kolonnas elementiem pieskaita citas rindas vai kolonnas elementus, kurus pie tam iepriekš drīkst pareizināt ar vienu un to pašu skaitli.
a11a12a13a21a22a23a31a32a33=a11+ka12a12a13a21+ka22a22a23a31+ka32a32a33
 
Piemērs:
 083150203=0+38831+35502+3003
Atsauce:
Avots: Augstākā matemātika/Inta Volodko. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2007