SKOLA 2030 prasme
  
Apraksta ciklisku/periodisku procesu (doti vai iegūti dati) ar funkciju, izvērtē matemātisko modeli, formulē secinājumus.
  
Dabā ir sastopami cikliski/periodiski procesi, piemēram, paisums un bēgums, dienas garums un nakts garums. Pētot periodiskus procesus, datu kopas grafiks var būt trigonometriska funkcija.
 
Aplūkosim, kā no grafika iegūt trigonometriskas funkcijas y=asin(b(xc))+d analītisko izteiksmi.
Ievēro, ka y=acos(b(xc))+d var iegūt no sinusa funkcijas, veicot pārbīdi pa \(Ox\) asi. Viena procesa sinusa vai kosinusa funkcija atšķirsies tikai ar parametru \(c\).
 
Kā iegūst katru no parametriem?
 
1) Amplitūda a=ymaxymin2.
2) Lai noteiktu \(b\), nolasa periodu. Tā kā T=2πb, tad b=2πT.
3) Pārbīde pa \(Oy\) asi d=ymax+ymin2.
4) Parametrs \(c\) ir grafika nobīde pa \(Ox\) asi.
Piemērs:
Par kādu ciklisku procesu iegūtos datus attēlojot ar IT grafiski, ieguva attēlā doto līkni. Nosaki attēlā redzamās funkcijas analītisko izteiksmi!
 
YCUZD_301122_4760_2.svg
 
1) a=ymaxymin2=312=2
 
2) Nosakām periodu, nolasot attālumu starp grafika diviem zemākajiem punktiem:
 
Punktu koordinātas var ar IT rīku (skat. attēlā zemāk). Ja grafiks dots uz papīra, tad iztiekam ar ļoti aptuvenām koordinātām.
 T=4,225(0,075)=4,3.
Tātad b=2π4,3.
Jābūt ļoti uzmanīgiem ar precizitātes izvēli. Tā kā skaitītājs un saucējs maz atšķiras, skaitļa π precizitāte nozīmīgi ietekmē rezultātu.
Piemēram, ja π\( = 3\), tad \(b\) ir aptuveni 1,395349.
Ja π\(=\)3,141593, tad \(b\) ir 1,461206.
Jāizvērtē, līdz cik vienībām aiz komata ir jēga noapaļot dalījumu, atkarībā no π izvēlētās precicitātes.
Lai saglabātu maksimālu precizitāti, parametru \(b\) var atstāt kā daļu b=2π4,3.
3) d=ymax+ymin2=3+12=1
 
4) Lai noteiktu parametru \(c\), novelk taisni \(y=1\). Attiecībā pret šo taisni sinusa funkcijas grafiks ir nobīdīts par \(1\) vienību pa labi.
Tātad \(c=1\).
 
Funkcija ir y=2sin2π4,3x1+1
Ja mēs izvēlētos kosinusa funkciju, tad pārbīde pa \(x\) asi būtu \(2.075\) vienības pa labi.
y=2cos2π4,3x2,075+1
 
YCUZD_301122_4760_1.svg
 
Lai pārbaudītu, cik lielā mērā iegūtā funkcija atbilst cikliskajam procesam, IT rīkā nepieciešams ievadīt gan datus, gan iegūto funkciju. Šajā gadījumā dati nav doti.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja. Mg. math. Laima Baltiņa  
SKOLA2030 kursu materiāli