ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Par vektoru a un bsummu a+b sauc vektoru, kas vērsts no vektora a sākuma punkta uz vektora b beigu punktu, ja ir nofiksēts vektora a sākuma punkts un vektors b ir atlikts no vektora a beigu punkta.
Šo saskaitīšanas veidu bieži sauc par trijstūra likumu.
 YCUZD_220901_4401_vektori_5.svg
Summas vektoru var iegūt arī tad, ja abus saskaitāmos vektorus atliek no viena punkta un tad novelk iegūtā paralelograma diagonāli no šī kopīgā sākuma punkta. Šo sakarību bieži sauc par paralelograma likumu.
Attēlā redzami abi paņēmieni.
 
Vairāk nekā divu vektoru gadījumā ir spēkā daudzstūra likums.
Par vairāku vektoru summu sauc vektoru, kas vērsts no pirmā vektora sākuma punkta uz pēdējā vektora beigu punktu, ja ir nofiksēts pirmā vektora sākuma punkts un katrs nākamais vektors ir atlikts no iepriekšējā vektora beigu punkta.
YCUZD_220901_4401_vektori_7.svg
Vektoru summa nav atkarīga no saskaitāmo secības.
Pretēju vektoru summa ir nulles vektors: a+a=0.
Pieskaitot vektoram nulles vektoru, summā sanāk sākotnējais vektors: a+0=a.
Ja vektori apzīmēti ar diviem punktiem (sākumpunkts un gala punkts), dažreiz vektoru saskaitīšanu var izpildīt, neizmantojot zīmējumu, bet ievērojot burtu secību.
Piemērs:
1) Aprēķināt summu AB+BC.
Abi vektori jau atlikti vajadzīgajā veidā, tāpēc var izmantot trijstūra likumu. Summas vektors ir vērsts no pirmā vektora sākuma punkta A uz otrā vektora beigu punktu C. Tātad AB+BC=AC.
Piemērs:
2) Aprēķināt summu FE+GF.
Te jāmaina saskaitāmo secība un jāpielieto trijstūra likums: FE+GF=GF+FE=GE.
Piemērs:
3) Aprēķināt summu AB+CD+BC+DA.
Te var samainīt vietām saskaitāmos un tad izmantot daudzstūra likumu: AB+CD+BC+DA=AB+BC+CD+DA=AA=0.
Piemērs:
4) Dots paralēlskaldnis ABCDA1B1C1D1. Aprēķināt summu AB+B1B+CC1+B1C1.
YCUZD_220901_4401_vektori.svg
Otrais un trešais saskaitāmais ir pretēji vektori, tāpēc to summa ir nulles vektors: B1B+CC1=0.
Tad
AB+B1B+CC1+B1C1==AB+B1C1+0==AB+B1C1 
Ievēro, ka nulles vektora pieskaitīšana neko nemaina.
 
Tālāk - vektors B1C1 ir vienāds ar vektoru BC, tāpēc var aizvietot un tad veikt saskatīšanu: AB+B1C1=AB+BC=AC.