ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Par daļveida nevienādībām sauc tādas nevienādības, kurās mainīgais atrodas saucējā.
Daļveida nevienādības ir, piemēram, 
4x1>0x2x50x+3x(x2)21.
 
Viena no daļveida nevienādības atrisināšanas metodēm ir nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām.
  
Risinot daļveida nevienādību, neatkarīgi no metodes,
1) visus locekļus pārnes vienā pusē (lai labajā pusē būtu \(0\));
2) kreisās puses izteiksmi pārveido par daļu (izveido kopsaucēju).
 
Tādējādi nevienādību vienā no šīm formām: 
fxgx<0, fxgx>0, fxgx0, fxgx0.
 
Lai daļveida nevienādību aizstātu ar nevienādību sistēmu, jāzina zīmju likumi:
++=+=++=+=
Izmantosim šos likumus.
Daļas vērtība var būt pozitīva tad un tikai tad, ja skaitītāja un saucēja izteiksmēm ir vienādas zīmes.
f(x)g(x)>0f(x)>0g(x)>0vaif(x)<0g(x)<0
Daļas vērtība var būt negatīva tad un tikai tad, ja skaitītāja un saucēja izteiksmēm ir dažādas zīmes.
f(x)g(x)<0f(x)>0g(x)<0vaif(x)<0g(x)>0
Ja daļveida nevienādība ir nestingra, tad īpaši jāievēro definīcijas apgabals, t.i., daļas saucējs nedrīkst būt \(0\). Tāpēc vienādība ir spēkā tikai skaitītājā. Saucējā ir stingrā nevienādības zīme.
f(x)g(x)0f(x)0g(x)>0vaif(x)0g(x)<0f(x)g(x)0f(x)0g(x)<0vaif(x)0g(x)>0
Piemērs:
Atrisini nevienādību x+2x30, uzrakstot to ar nevienādību sistēmām.
Risinājums
D.a.x30x+20x3>0vaix+20x3<0
 
Atrisina katru no nevienādību sistēmām. Tās var numurēt.
x2x>31vaix2x<32

\((1)\) sistēmas atrisinājumu kopa:
 YCUZD_300523_5243_1.svg
 
x(3;+)

\((2)\) sistēmas atrisinājumu kopa:
YCUZD_300523_5243_2.svg
 
x(;2]
Ievēro, ka starp nevienādību sistēmām ir lietots vārds "vai". Tas nozīmē, ka dotās daļveida nevienādības atrisinājums ir vismaz viens no intervāliem, to pieraksta kā atsevišķo sistēmu atrisinājumu kopu apvienojumu.

Atbilde: x(;2](3;+)