ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Trapeces laukums ir vienāds ar tās pamatu garumu pussummas un augstuma reizinājumu. Str.=a+b2h
Formula ir eksāmena formulu lapā
 
YCUZD_110723_5332_8.svg
 
Lai vieglāk saīsināt skaitļus, parasti formulu raksta kā daļu:
Str.=a+bh2
 
Formulu var pierakstīt arī šādi:
Str.=a+bh2=0,5ha+b
 
Trapeces laukuma formulu var uzrakstīt, izmantojot trapeces viduslīniju (\(m\)), jo trapeces pamatu pussumma ir vienāda ar trapeces viduslīnijas garumu. 
Str.=mh, kur m=a+b2
 
YCUZD_110723_5332_10.svg
 
Ievēro, ka trapecei var novilkt bezgalīgi daudz augstumus (\(h\)), tie visi ir paralēli un vienādi pēc garuma, jo trapeces augstums ir attālums starp paralēlajām malām.
 
YCUZD_110723_5332_9.svg 
Piemērs:
Trapeces pamatu garumi ir \(10\) \(cm\) un \(20\) \(cm\), trapeces augstums ir \(6\) \(cm\).
Aprēķini trapeces laukumu!
 
YCUZD_110723_5332_3.svg
 
Dots: \(BC = 10\) \(cm\), \(AD = 20\) \(cm\), \(BE = 6\) \(cm\).
Ir doti visi nepieciešamie lielumi, lai aprēķinātu trapeces laukumu.
Izvēlas formulu, ievieto tajā skaitļus un aprēķina laukumu trapecei
 
SABCD=BC+AD2BESABCD=10+2026=90cm2
 
Atbilde: \(S(ABSCD) =\)\(90\) cm2.
Piemērs:
Taisnleņķa trapeces pamatu garumi ir \(8\) \(cm\) un \(12\) \(cm\), šaurais leņķis ir \(45°\).
Aprēķini trapeces laukumu!
 
YCUZD_110723_5332_4.svg
 
Vispirms uzzīmē trapeci \(ABCD\), novelk augstumu \(CE\).
Augstums nav zināms.
 
Pēc dotā leņķis \(CDE\) ir \(45°.\)
Tātad taisnleņķa trijstūra \(CED\) katetes ir vienādas.
CEAD,D=ECD=45°h=CE=ED=ABBC=AE=8cmED=ADAEED=128=4cmh=ED=4cm
 
Aprēķina trapeces \(ABCD\) laukumu:
SABCD=BC+AD2ABSABCD=8+1224SABCD=104SABCD=40cm2
 
Risinot uzdevumu, ievēro darbību secību, nemēģini saīsināt ar \(2\) no summas!
 
Atbilde: Trapeces laukums ir \(40\) cm2.