ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas atrisināšana grafiski Aplūko vienādojumu sistēmas grafisku atrisināšanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Jāaizpilda vienādojumu sistēmas divas tabulas, ja tabulās ir dotas x vai y vērtības.
2. Vienādojumu grafiku krustpunkta noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka skaitļu pāris, kurš ir vienādojumu sistēmas ar diviem mainīgajiem krustpunkts.
3. Grafika veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 5 p. Tabulā doti vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Katrai vienādojuma formulai pretī jāieraksta atbilstošā grafika veids.
4. Parabolas virsotne un tabula 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. No dotā vienādojuma jāizsaka y jāaprēķina parabolas virsotnes punkta koordinātas un jāaizpilda tabula, ja x vērtības ir dotas.
5. Tabulu aizpildīšana. Atrisinājumu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Dota vienādojumu sistēma ar lineāru vienādojumu un vienkāršu kvadrātvienādojumu. Jāaizpilda dotās tabulas. Jāuzraksta, cik atrisinājumu ir vienādojumu sistēmai.
6. Grafiku simetriskums pret x asi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotajā vienādojumu sistēmā viens no vienādojumiem ir dots ar parametriem a, b un c. Jāuzraksta vienādojums taisnei, ja abas taisnes ir simetriskas pret x asi. Jānosaka taišņu krustpunkta koordinātas.
7. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienā koordinātu sistēmā konstruē grafikus. Nosaka atrisinājumu skaitu.
8. Vienādojumu sistēmas tabulas aizpildīšana un krustpunkta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Aizpildīt dotās vienādojumu sistēmas tabulu, ja x vērtības ir dotas. Noteikt grafiku krustpunkta koordinātas.
9. Ar kādu a sistēmai nav atrisinājuma? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotajā vienādojumu sistēmā jānosaka koeficienta a vērtība, lai taišnes būtu paralēlas.
10. Ar kādiem a sistēmai ir bezgalīgi daudz atrisinājumu? 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāieraksta k, a un b vietā, lai sistēmai būtu bezgalīgi daudz atrisinājumu.
11. Taišņu krustpunkti ar asīm. Figūras laukuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Dota vienādojumu sistēma, kurā ir 4 vienādojumi. Jākonstruē grafiki, jānosaka krustpunktus ar asīm. Jānosaka, kāda figūra veidojas un jāaprēķina tās laukums.
12. Vienādojumu sistēma ar moduli 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Jāatrisina grafiski vienādojumu sistēma, kas satur moduli. Jāaizpilda tabula, jānosaka krustpunktu koordinātas.
13. Grafiku krustpunkts uz y ass 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dota vienādojumu sistēma ar parametru. Parametra a vietā ir jāievieto skaitlis, lai abi vienādojumi krustotos dotajā punktā!
14. Mainīgā y izteikšana un formulas uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dota lineāra vienādojumu sistēma ar parametru. No abiem vienādojumiem izteikt mainīgo y. Noteikt parametra a vērtību, ja vienādojumu sistēmai nav atrisinājuma.
15. Krustpunkta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisināt doto vienādojumu sistēmu ar diviem mainīgajiem grafiski un pierakstīt atbildi skaitļu pāra veidā.
16. *Paralēlu taišņu grafiki 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Paralēlu taišņu grafiki krustojoties, veido rombu. Jāuzraksta to krustpunktu koordinātas, kuras atrodas uz y ass.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tabulas aizpildīšana un krustpunkta noteikšana Citi vidēja 8 p. Dota vienādojumu sistēma ar diviem mainīgajiem. Konstruē grafikus, aizpildot dotās tabulas. Nosaka grafiku krustpunktu koordinātas.
2. Apgrieztās proporcionalitātes un taisnes y = x grafiki Citi augsta 12 p. Jākonstruē grafiki vienādojumiem y = x un y = k/x. Jāaizpilda tabulas un jānosaka krustpunktu koordinātas.
3. *Vienādojumu sistēma ar moduli Citi augsta 13 p. Vienādojumu sistēmas grafiki ar moduli. Jāaizpilda tabulas, jākonstruē abu vienādojumu grafiki un jānosaka grafiku krustpunktu koordinātas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēma ar diviem mainīgajiem 00:30:00 vidēja 22 p. Noskaidro vienādojumu sistēmas kopīgo atrisinājumu, izsaka no vienādojuma mainīgo y, aizpilda vērtību tabulas, nosaka taišņu savstarpējo novietojumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krustpunktu ar asīm noteikšana. Parametru nozīme grafiku novietojumā 00:30:00 vidēja 11 p. Nosaka vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu.Aizpilda tabulas. Nosaka parametru, ja grafiki ir paralēli.