10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Par tieši proporcionāliem lielumiem sauc tādus lielumus, kuru starpā pastāv sakarība - palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu palielinās otrs lielums.
Uzdevumus par tieši proporcionāliem lielumiem var risināt izmantojot proporciju.
Piemērs:
Trīs burtnīcas maksā \(60\) eiro centus.
Cik maksā \(5\) burtnīcas?
 
Burtnīcu skaits un cena par tām, ir tieši proporcionāli lielumi. Jo vairāk burtnīcu, jo vairāk tās kopā maksā.
 
\(3 b\) … \(60\) eiro centi
\(5 b\) … \(x\) eiro centi
 
x=5603=100 (eiro centi)
 
Atbilde: \(5\) burtnīcas maksās \(100\) eiro centus jeb \(1\) eiro. 
Par apgriezti proporcionāliem lielumiem sauc tādus lielumus, kuru starpā pastāv sakarība - palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu samazinās otrs lielums.
Piemērs:
Jānis par savu naudu var nopirkt \(8\) konfektes, kas maksā \(12\) eiro centus gabalā.
Cik konfekšu Jānis varētu nopirkt, ja konfektes cenu samazinātu par \(4\) eiro centiem?
  
Pēc uzdevuma var noteikt, ka konfekšu skaits un vienas konfektes cena ir apgriezti proporcionāli lielumi. Jo lielāks konfekšu skaits, jo mazāka vienas konfektes cena (palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu samazinās otrs lielums).  
 
1) Cik naudas ir Jānim?
\(8\cdot 12 = 96\) (eiro centi)
 
2) Cik maksātu viena konfekte, ja tai samazinātu cenu?
\(12 - 4 = 8\) (eiro centi)
 
3) Cik konfekšu Jānis varētu nopirkt, ja tām samazinātu cenu?
\(96 : 8 = 12\) (konf.)
  
Atbilde: Jānis varētu nopirkt \(12\) konfektes.