Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāra funkcija. Tiešā proporcionalitāte Lineāra funkcija, ar funkciju saistītie jēdzieni. Tiešā proporcionalitāte
2. Reāls lineāras funkcijas piemērs Reāls lineāras funkcijas piemērs.
3. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana Lineāras funkcijas grafika konstruēšana
4. Koeficienta ietekme uz lineāras funkcijas grafiku Koeficienta ietekme uz lineāras funkcijas grafiku
5. Lineāras funkcijas grafika krustpunkti ar asīm Lineāras funkcijas grafika krustpunkti ar asīm
6. Lineāru funkciju grafiku novietojums Nosacījumi, pie kādiem grafiki krustojas, nekrustojas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarība un funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai dotā sakarība ir funkcija
2. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri no lielumiem ir tieši proporcionāli
3. Tabula ar proporcionāliem lielumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizpilda tabulu ar proporcionāliem lielumiem, izmantojot formulu
4. Sakarība un atkarīgo mainīgo vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, vai sakarība ir funkcija un aprēķina atkarīgā mainīgā vērtību
5. Sakarība un lielumu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina atkarīgo mainīgo, ja dota sakarība
6. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, kuras ir lineāras funkcijas
7. Funkcijas grafiks tilpumam 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka grafikam atbilstošo trauka zīmējumu.
8. Funkciju grafiki piepildītiem traukiem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka grafikam atbilstošo zīmējumu, secinot par trauka piepildīšanās ātrumu
9. Lineāras funkcijas vispārīgās formulas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka lineāras funkcijas vispārīgo formulu pozitīvām argumenta vērtībām
10. Lineāras funkcijas īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sniedz atbildes uz izpratnes jautājumiem par grafiku
11. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst
12. Sveces garums (lineāra funkcija) 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aizpilda tabulu pēc dotās sakarības
13. Sakarības grafiks un īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sniedz atbildes uz jautājumiem par grafiku
14. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš ir atkarīgais, neatkarīgais mainīgais
15. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Konstruē lineāras funkcijas grafiku, atbild uz jautājumiem
16. Tabula lineārai funkcijai 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizpilda tabulu lineārai funkcijai
17. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizpilda tabulu, konstruē lineāras funkcijas grafiku
18. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo grafiku
19. Lineāras funkcijas grafika konstruēšana, īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aizpilda tabulu, konstruē grafiku, nosaka krustpunktus

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019) Citi augsta 5 p. Nolasa informāciju no grafikiem, prot aprakstīt grafisko informāciju ar skaitļiem un vārdiem, zina ātruma sakarību
2. Funkcijas definīcija (2017) Citi zema 1 p. Atpazīst funkciju starp sakarībām
3. Funkcijas grafika veids (2016) Citi zema 1 p. Novērtē apgalvojuma patiesumu par analītiski dotas funkcijas grafika veidu
4. Funkcijas nezināmās vērtības noteikšana (2006) Citi vidēja 1 p. Nosaka nezināmo vērtību funkcijai (2006)
5. Sakarības skaitliskā vērtība (2004) Citi vidēja 1 p. Nosaka atkarīgā mainīgā vērtību (2004)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tabulas aizpildīšana Citi vidēja 3 p. Aizpilda tabulu ar proporcionāliem lielumiem
2. Sakarības analītiskās formulas noteikšana Citi augsta 1 p. Nosaka analītisko formulu sakarībai
3. Proporcionāli lielumi Citi vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi
4. Tabulas aizpildīšana lineārai funkcijai Citi vidēja 2 p. Aizpilda tabulu lineārai funkcijai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi, sakarības 00:35:00 vidēja 19,5 p. Nosaka proporcionālus lielumus, demonstrē izpratni par sakarībām
2. Funkcijas grafiks un īpašības 00:35:00 vidēja 11 p. Demostrē izpratni par lineāras funkcijas grafiku un īpašībām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas jēdziens, atkarīgi un neatkarīgi lielumi 00:35:00 vidēja 7 p. Izprot, kad sakarība ir funkcija, nosaka un aprēķina neatkarīgos un atkarīgos lielumus
2. Lineāras funkcijas grafiks 00:35:00 vidēja 17 p. Zina, kā konstruēt lineāras funkcijas grafiku, nolasa no tā informāciju