Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšanas un atņemšanas darbības Noskaidro, kā definē saskaitīšanas un atņemšanas darbību; atkārto darbības locekļu nosaukumus; atkārto summas īpašības un draudzīgo skaitļu jēdzienu.
2. Maģiskais skaitļu kvadrāts Uzzina, pēc kādām pazīmēm var atpazīst maģiskos skaitļu kvadrātusts; ko dēvē par maģiso summu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas īpašību lietošana 1. izziņas līmenis zema 3p. Aprēķinot 3 saskaitāmo summas vērtību, lieto pārvietojamības un savienojamības īpašības.
2. Saskaitāmie, kuri veido pilnu šķiru 1. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka, kuri saskaitāmie veido pilnu norādīto šķiru.
3. Saskaitāmo sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sagrupē 4 dotos saskaitāmos tā, lai tie rezultātā dotu pilnus 10, 100 utt.
4. Summas izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. No dotajiem saskaitāmajiem izveido summu, lai iegūtu norādīto summas vērtību. Aprēķina nezināmo saskaitāmo.
5. Draudzīgo skaitļu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Aprēķina nezināmo darbības locekli divu saskaitāmo summā. Saskaitāmie sakārtoti "skaitļu trijstūrī".
6. Skaitlus kvadrātā (3x3) sakārtošana, ja dota summa 2. izziņas līmenis zema 5p. Zinot maģisko summu, sakārto kvadrātā visus dotos skaitļus.
7. Maģiskais kvadrāts (3x3), dota summa 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Zinot maģisko summu, aprēķina maģiskā kvadrātā nezināmos saskaitāmos.
8. Maģiskais kvadrāts (4x4) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina skaitļu tabulā doto skaitļu summu kolonnās, rindās vai diagonālēs (maģiskā summa), lai aprēķinātu nezināmos saskaitāmos.
9. Maģiskais kvadrāts (3x3) 3. izziņas līmenis zema 4p. Patstāvīgi noskaidrojot maģisko summu, aprēķinu maģiskā kvadrātā nezināmos saskaitāmos.
10. Skaitļa noteikšana pēc nosacījumiem (klases) 2. izziņas līmenis augsta 1p. Atpazīstot skaitļu klases, atrod no 4 dotajiem skaitļiem tos, kuri atbilst nosacījumam, par klases skaitļa summu.
11. Aprēķins ar noteiktiem skaitļiem 2. izziņas līmenis augsta 4p. No dotajiem skaitļiem atrod tos, kuri atbilst nosacījumiem, un aprēķina norādītās izteiksmes vērtību.
12. Skaitļa izveidošana 3. izziņas līmenis zema 3p. Izveido skaitli pēc dotajiem nosacījumiem, lietojot zināšanas par skaitļu šķirā. Aprēķina summu vai starpību.
13. Summas un starpības darbības locekļu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Atkārto summas un starpības darbības locekļu nosaukumus.
14. Izteiksmes raksturošana 1. izziņas līmenis zema 3p. Raksturo izteiksmes, kuras saista divus lielumus.
15. Izteiksmes raksturošana (divi lielumi) 1. izziņas līmenis augsta 3p. Atrod raksturojumu izteiksmēm, kuras saista divus lielumus (to summa un starpība).
16. Divu skaitļu summa un starpība 2. izziņas līmenis zema 10p. Zinot 2 skaitļus, modelē matemātisku darbību, kas ļauj aprēķināt tos, izmantojot summu un starpību.
17. Skaitļu aprēķināšana (dota summa un starpība) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Situāciju uzdevumos atpazīst divu nezināmu lielumu summu un starpību, lai aprēķinātu šos lielumus.
18. Par vairāk/mazāk situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina situācijas uzdevumu ar 2 matemātiskām darbībām, lietojot jēdzinu "par vairā/mazāk".
19. Lieluma izmaiņas (sadzīves situācijas) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Situāciju uzdevumos, analizējot dotos lielumus un veicot darbības ar skaitļiem, izdara secinājumus par lieluma izmaiņām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mazināmā noteikšana (2010) Citi zema 1p. 2010.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Skolēns aprēķina mazināmo, ja dota starpība un mazinātājs.
2. Summas un starpības situācijā par rūķiem (2008) Citi augsta 8p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Skolēns atrod nezināmos lielumus, grupē tos pēc kārtas, ievērojot nosacījumu, ka to summa nepārsniedz doto lielumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitlis pēc nosacījumiem (šķiras) Citi vidēja 1p. Atpazīstot skaitļu klases, atroda no 3 dotajiem skaitļiem to, kurš atbilst nosacījumam, par šķiru skaitļu starpību un summu.
2. Maģiskā kvadrāta (3x3) noteikšana Citi augsta 2p. Aprēķinot maģiskā kvadrāta summu, atrod pareizo.
3. Lieluma izmaiņas (pretēji dotie) Citi augsta 1p. Sspriežot pretēji dotajai situācijai, aprēķina lieluma izmaiņas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 00:20:00 vidēja 17p. Testā iekļauti uzdevumi, kur nosaka, kuri saskaitāmie veido pilnu norādīto šķiru; no dotajiem saskaitāmajiem izveido summu, lai iegūtu norādīto summas vērtību, aprēķina nezināmo saskaitāmo; aprēķina maģiskā kvadrātā nezināmos saskaitāmos, ja dota summa; atrod no dotajiem skaitļiem tos, kuri atbilst nosacījumam, par klases skaitļa summu; situāciju uzdevumā atpazīst divu nezināmu lielumu summu un starpību, lai aprēķinātu šos lielumus; izdara secinājumus par lieluma izmaiņām un aprēķina nezināmo skaitli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas un atņemšanas lietojums dažādās situācijās 00:30:00 augsta 12p. Testā iekļauti uzdeumi, kur sagrupē 4 dotos saskaitāmos tā, lai tie rezultātā dotu pilnas šķiru vienības (līdz 10000); trisina situācijas uzdevumu ar 2 matemātiskām darbībām, lietojot jēdzinu "par vairā/mazāk"; atpazīstot skaitļu klases, atroda no 3 dotajiem skaitļiem to, kurš atbilst nosacījumam, par šķiru skaitļu starpību un summu; aprēķinot maģiskā kvadrāta summu, atrod pareizo; spriežot pretēji dotajai situācijai, aprēķina lieluma izmaiņas.