Laika mērvienības ir sekunde, minūte, stunda, diennakts, nedēļa, mēnesis un gads.
Lai apzīmētu laika mērvienības, tiek lietoti šādi apzīmējumi:
 
Laika mērvienība
Apzīmējums
sekunde
\(s\)
minūte
\(min\)
stunda
\(h\)
diennakts
\(d\)
nedēļa
\(ned.\)
mēnesis
\(mēn.\)
gads
\(g.\)
 
Starp laika mērvienībām pastāv šādas sakarības:
  
\(1\) \(min\) \(=\) \(60\) \(s\)
\(1\) \(h\) \(=\) \(60\) \(min\)
\(1\) \(d.\) \(=\) \(24\) \(h\)
\(1\) \(ned.\) \(=\) \(7\) \(d.\)
\(1\) \(mēn.\) \(=\) \(30\) \(d.\)
\(1\) \(g.\) \(=\) \(12\) \(mēn.\) \(=\) \(365\) \(d.\)
 
Ikdienā, lai noteiktu laiku, cilvēki izmanto kalendāru, pulksteni un hronometru.
 
Copy of latAsset 99.png 1300.png hronometr1.png