Noslēguma testi vēsturē

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads vēstures zinātnē Apgūstamās zināšanas un prasmes.
2. Kas ir vēsture Kāpēc ir svarīgi zināt vēsturi, kā strādā vēsturnieki.
3. Agrāk un tagad. Laika skaitīšana. Laika skaitīšanas vēsture, kalendāra izveidošana, laika vienības.
4. Vēstures avoti Kas ir vēstures avoti, vēstures avotu veidi.
5. Kas un kā pēta vēsturi Vēstures palīgnozares: arheoloģija, antropoloģija, etnogrāfija, heraldika, ģenealoģija, numismātika; citu zinātņu loma.
6. Kā strādā arheologi Kas ir arheoloģiskie objekti, ko pēta arheologi, kas ir pētīšanas priekšmets, pētīšanas metodes.
7. Vēstures liecību krātuves Arhīvi, ievērojamākie Latvijas muzeji, to raksturojums.
8. Vēsture cilvēku atmiņās Atmiņu kā vēstures avota nozīmes, īpatnību raksturojums.
9. Vēstures mīklas un noslēpumi Ieskats vēstures iespējās noskaidrot visu par vēsturi un neatklātajos noslēpumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi 1. izziņas līmenis zema 2p. Iegūto zināšanu pārbaude - vēstures zinātne, vēsturnieki.
2. Atbildi jautājumu par vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē izpratni par vēstures nozīmi.
3. Analizē spriedumus par vēsturi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi lasīt un analizēt domātāju tekstus.
4. Nosaki pareizo atbildi par laika skaitīšanu 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
5. Izvēlies pareizo atbildi - laika skaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Mūsdienu laika skaitīšanas sistēmas ieviešana.
6. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūto zināšanu nostiprināšana.
7. Nosaki pareizo gadsimtu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē izpratni par laika noteikšanu, jēdzienu lietojumu.
8. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Zināšanu, izpratnes papildināšana, nostiprināšana.
9. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Zināšanu, izpratnes papildināšana, nostiprināšana.
10. Nosaki vēstures avota veidu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, grupēšanu.
11. Raksturo vēstures avotu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, grupēšanu.
12. Sagrupē vēstures avotus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par vēstures avotu grupām.
13. Nosaki, kurš ir vēstures avots 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina prasmi izvērtēt, noteikt vēstures avotus.
14. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotiem.
15. Konstatē vēstures zinātnes nozari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures zinātnes nozari.
16. Konstatē vēstures zinātnes nozari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures nozarēm.
17. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Nostiprina zināšanas par vēstures zinātnes sadarbību ar citām zinātnēm.
18. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi pētīt vēstures avotus.
19. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par vēstures zinātnes nozarēm.
20. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi pētīt, analizēt vēstures avotu.
21. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi pētīt, analizēt vēstures avotu.
22. Analizē un salīdzini vēstures avotus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi strādāt ar vairākiem vēstures avotiem.
23. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par pētījumu iespējām.
24. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē izpratni, prasmi veikt secinājumus.
25. Nosaki arheologa pētāmo objektu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par arheologa darbu.
26. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par arheologu darbu.
27. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nostiprina zināšanas par vēstures liecību glabāšanu Latvijā - par muzejiem.
28. Nosaki muzeja krājumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures muzeju specifiku.
29. Izvēlies pareizo aprakstu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pārbauda zināšanas par senatnes dzīves formām, sekmē zināšanu apguvi.
30. Pazīsti ievērojamu muzeju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Diagnosticē zināšanas, pieredzi par ievērojamākiem muzejiem Latvijā.
31. Apgūsti jēdzienu formulējumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda un nostiprina lietoto jēdzienu zināšanas.
32. Izvēlies pareizo atbildi par saturu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē zināšanu par atmiņu lomu vēsturē pielietojumu.
33. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē izpratni par mutvārdu vēstures avotu lomu, prasmi analizēt tekstu.
34. Iepazīsti Latvijas akmeņu noslēpumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ļauj iegūt zināšanas par Latvijas akmeņu nozīmi, sekmē precīzu formulējumu iemaņas.
35. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Ļauj veikt secinājumus, apzināt vēstures neatklātos jautājumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par vēsturi Citi zema 2p. Sekmē jēdzienu izpratni, lietojumu.
2. Papildini teikumus par vēsturi Citi vidēja 2p. Zināšanu, izpratnes nostiprināšana, pārbaude.
3. Nosaki laika vienību Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laika vienībām.
4. Izvēlies vēstures avotus Citi zema 1p. Pārbauda zināšanas par vēstures avotu klasifikāciju.
5. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures nozari Citi augsta 1p. Pārbauda zināšanas par vēstures zinātnes palīgnozarēm.
6. Sakārto pareizā secībā pētījuma posmus Citi augsta 4p. Sniedz iespēju pārbaudīt izpratni par pētniecisko darbību secību.
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm Citi zema 1p. Sniedz iespēju apzināt muzeju nozīmi.
8. Nosaki jēdzienam atbilstošo formulējumu Citi vidēja 3p. Pārbauda jēdzienu lietojuma, izpratnes iemaņas.
9. Atbildi jautājumus par vēsturi Citi zema 2p. Sekmē jēdzienu izpratni, lietojumu.
10. Papildini teikumus par vēsturi Citi vidēja 2p. Zināšanu, izpratnes nostiprināšana, pārbaude.
11. Nosaki laika vienību Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laika vienībām.
12. Izvēlies vēstures avotus Citi zema 1p. Pārbauda zināšanas par vēstures avotu klasifikāciju.
13. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures nozari Citi augsta 1p. Pārbauda zināšanas par vēstures zinātnes palīgnozarēm.
14. Sakārto pareizā secībā pētījuma posmus Citi augsta 4p. Sniedz iespēju pārbaudīt izpratni par pētniecisko darbību secību.
15. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm Citi zema 1p. Sniedz iespēju apzināt muzeju nozīmi.
16. Nosaki jēdzienam atbilstošo formulējumu Citi vidēja 3p. Pārbauda jēdzienu lietojuma, izpratnes iemaņas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir vēstures zinātne 00:00:00 vidēja 10p. Vēstures nozīme, zinātnes attīstība, vēsturnieka darbs.
2. Laika skaitīšana 00:00:00 vidēja 12p. Laika skaitīšanas vēsture, kalendārs; laika vienības, to noteikšana.
3. Vēstures avoti un palīgnozares 00:00:00 vidēja 27p. Vēstures avotu veidi; vēstures palīgnozares, to pētījumu priekšmets; citu zinātņu loma.
4. Arheoloģija 00:00:00 vidēja 10p. Arheoloģisko objektu klasifikācija, arheologu pētīšanas priekšmets, pētīšanas metodes.
5. Vēstures liecību saglabāšana 00:00:00 vidēja 18p. Ievērojamākie Latvijas muzeji, arhīvi, to raksturojums; atmiņas kā vēstures avots.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 35p.