Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas kultūra. Literārās valodas normas Noskaidro jēdziena "kultūra" nozīmi dažādās dzīves jomās, kultūras saistību ar valodu.
2. Normatīvie izdevumi – mūsdienu latviešu literārās valodas normu avots Noskaidro būtiskākos mūsdienu latviešu literārās valodas normu avotus, kritiski izvēlas tos, kurus izmantos savas valodas pilnveidē.
3. Pareizrakstība un pareizruna Izprot jēdzienus "ortogrāfija" un "ortoepija". Noskaidro galvenos pareizrakstības un pareizrunas jautājumus un principus.
4. Valodniecības aizsākumi un jaunlatviešu devums valodniecībā Iepazīst un raksturo latviešu literārās valodas normēšanas vēsturi. Izzina latviešu valodas izveidošanās galvenos posmus. Iepazīst personas, kas devušas ieguldījumu latviešu valodas izveidošanās procesā.
5. Valodniecības attīstība 20. un 21. gs. Iepazīst un raksturo latviešu literārās valodas normēšanas vēsturi. Izzina valodniecības attīstību 20.gs. sākumā un neatkarīgās Latvijas laikā. Iepazīst izcilo valodnieku Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna, kā arī Rīgas Latviešu biedrības devumu latviešu literārās valodas attīstībā.
6. Lielo sākumburtu pareizrakstība un lietošana Pārzina lielo burtu lietošanas galvenos nosacījumus un lieto tos praksē. Izprot, ka literārās valodas normas ir mainīgas, to funkcionalitāti nosaka jaunākie normatīvie avoti. Prot atrast avotus, lai precizētu attiecīgo valodas normu.  
7. Personvārdu pareizrakstība, galvenās citvalodu īpašvārdu atveides normas Pievērš uzmanību personvārdu pareizrakstībai. Zina galvenās citvalodu īpašvārdu atveides normas latviešu literārajā valodā. Izprot, ka personvārdu un citvalodu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna ir nozīmīga latviešu valodas kultūras daļa.
8. Latviešu valodas fonēmu un grafēmu sistēmas galvenās atšķirības Sastata latviešu valodas fonēmu un grafēmu sistēmu, zina galvenās atšķirības. Pievērš uzmanību atsevišķu vārdu pareizrunai. Izprot, ka literārās valodas normas ir mainīgas, to funkcionalitāti nosaka jaunākie normatīvie avoti. Prot atrast avotus, lai precizētu attiecīgo valodas normu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodnieki un viņu ieguldījums latviešu literārās valodas attīstībā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst personu, izlasot aprakstu par ieguldījumu latviešu literārās valodas izveidē, pilnveidošanā, pētīšanā un kopšanā.
2. Priedēkļa "no" lietojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Saskata kļūdas priedēkļa "no" nepamatotā lietojumā.
3. Galotne -s vai -is 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pareizi izvēlās galotni -s vai -is aizgūtos vārdos. Atkārto par 2. deklinācijas izņēmumiem.
4. Jēdzieni valodas kultūrā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina un izprot ar valodas kultūru saistītus valodniecības terminus. Savieno terminus ar atbilstošu definīciju.
5. Pareizā locījuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Veido vārdus pareizā locījumā.
6. 2. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Veido vārdus pareizā locījumā.
7. "Nākošais" vai "nākamais" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Prot izvēlēties kontekstam atbilstošo vārdu.
8. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Prot izvēlēties pareizo un kontekstam atbilstošo vārdu.
9. Saīsinājumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Pareizi saīsina vārdus. Atpazīst biežāk lietotos saīsinājumus.
10. Salikteņu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Veido salikteņus atbilstoši gramatikas normam, ievieto tos teikumos pareizā locījumā.
11. Vārdu ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ievieto tekstā trūkstošos vārdus atbilstošā formā. Atkārto teoriju par valodas kultūru, pareizrakstību un pareizrunu.
12. Saikļa "ka" un apstākļa vārda "kad" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Pareizi izmanto saikli "ka" un apstākļa vārdu "kad" kā palīgteikumu ievadvārdus.
13. Nozīmes ziņā precīzākā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas gramatiski pareizu un teksta saturam atbilstošāko vārdu. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.)
14. Nosaukumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē.
15. Personvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina galvenās personvārdu atveides normas latviešu literārajā valodā. Atkārto un pilnveido zināšanas par svarīgākajām pareizrakstības un pareizrunas normām (VL.O.4.7.)
16. Svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pareizi raksta biežāk lietotos svešvārdus.
17. Pareizrunas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pareizi izrunā dotos vārdus, šķirot izrunā plato un šauro e, ē, īso un garo patskani o, divskani o.
18. Personvārdu un vietvārdu izruna 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi izrunā dotos vārdus, šķirot izrunā plato un šauro e, ē, īso un garo patskani o, divskani o.
19. Darbības vārda izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izvēlas teikumu ar pareizi lietoto darbības vārda izteiksmes formu un lietvārda locījumu. Pareizi lieto darbības vārdu "zināt". Pareizi veido darbības vārdus īstenības izteiksmes un pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personā.
20. Dažādu vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pareizi raksta dažādus vārdus, tai skaitā svešvārdus. Pareizi raksta vārdus, kuros biežāk tiek pieļautas kļūdas valodas praksē.
21. Valodniecības attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina faktus par latviešu valodas izveidošanos, valodniecības attīstību. Ir izpratne par laika līniju valodniecības attīstībā.
22. Atgiezenisko darbības vārdu lietojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Atpazīst kļūdas atgriezenisko darbības vārdu lietojumā, novērš tās.
23. Partikulu "kā, nekā" lietojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Pareizi lieto partikulas. Ievieto vārdu teikumā atbilstošā locījumā. Īpašības vārdiem veido pakāpes.
24. Pareizrakstības nostiprināšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Saskata teik. gramatiskas un stilistiskas kļūdas, labo tās. Ievēro pareizrakstības normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)
25. Prievārdu lietojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atpazīst kļūdas, kas rodas, izvēloties nozīmes ziņā neatbilstošo prievārdu, novietojot prievārdu nepareizi attiecībā pret piesaistīto vārdu, veidojot nepareizas konstrukcijas ar prievārdu (-iem). (VL.O.4.7.)
26. Kļūdas teikumā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Saskata teik. gramatiskas un stilistiskas kļūdas, labo tās. Ievēro pareizrakstības normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas pazīmes Citi zema 1 p. Izprot jēdzienu "valodas kultūra". Zina valodas kultūras pazīmes. Izvēlas apgalvojumam atbilstošo valodas kultūras pazīmi.
2. Dažādu nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 4 p. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē.
3. Daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstība Citi augsta 2 p. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē. Saskata daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstības principus.
4. Pareizrakstības nostiprināšana un atkārtošana Citi augsta 4 p. Izvērtē doto apgalvojumu. Pārzina problemātiskos ortogrāfijas un ortoepijas jautājumus. Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)
5. Atrast un labot kļūdas Citi augsta 4 p. Saskata teik. gramatiskas un stilistiskas kļūdas, labo tās. Ievēro pareizrakstības normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorija par valodas kultūras jautājumiem, valodniecību 00:30:00 vidēja 10 p. Zina un izprot ar valodas kultūru saistītus valodniecības terminus. Zina labas valodas pazīmes. Atpazīst personu, kas devusi ieguldījumu latviešu literārās valodas izveidē, pilnveidošanā, pētīšanā un kopšanā. Zina faktus par latviešu valodas izveidošanos un valodniecības attīstību.
2. Nosaukumu un īpašvārdu pareizruna un pareizrakstība 00:40:00 vidēja 17 p. Pareizi izrunā dotos vārdus, škirot izrunā plato un šauro e, ē, īso un garo patskani o, divskani o. Zina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē. Saskata daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstības principus. Zina galvenās personvārdu atveides normas latviešu literārajā valodā. Atkārto un pilnveido zināšanas par svarīgākajām pareizrakstības un pareizrunas normām. (VL.O.4.7.)
3. Pareizrakstības nostiprināšana 00:40:00 vidēja 17 p. Pareizi raksta dažādus vārdus, tai skaitā svešvārdus. Prot izvēlēties pareizo un kontekstam atbilstošo vārdu. Saskata teik. gramatiskas un stilistiskas kļūdas, labo tās. Ievēro pareizrakstības normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizrakstība un pareizruna I 00:40:00 augsta 29 p. Zina un izprot ar valodas kultūru saistītus valodniecības terminus. Pārzina problemātiskos ortogrāfijas un ortoepijas jautājumus. Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.) Izvēlas gramatiski pareizu un teksta saturam atbilstošāko vārdu. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.)
2. Pareizruna un pareizrakstība II 00:40:00 augsta 29 p. Zina un izprot ar valodas kultūru saistītus valodniecības terminus. Pārzina problemātiskos ortogrāfijas un ortoepijas jautājumus. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē. Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.) Saskata teik. gramatiskas un stilistiskas kļūdas, labo tās. Ievēro pareizrakstības normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.)