Vārdu pārnesumpārdale
1. Nedala vārdus un neatdala atsevišķus burtus, burtu savienojumus.
  
1.1. Vienzilbes vārdi.
Piemērs:
pats, gals, lieks
1.2. Dalot pārnešanai, nedrīkst iepriekšējā rindā atstāt viena patskaņa burtu vai divskani o, savukārt pārējos divskaņu burtus no nākamās zilbes var šķirt.
Piemērs:
āda, ēna, odi
ie-la, ai-za, au-gi
1.3. Nedrīkst dalīt burtu savienojumus dz un dž, ja tie apzīmē vienu skaņu.
Piemērs:
da-dži, drau-dze, ru-dzi
2. Ievēro līdzskaņu burtus, kas ir starp patskaņu burtiem vārdā.
2.1. Ja starp patskaņu vai divskaņu burtiem ir viens līdzskaņa burts, to pārnes nākamajā rindā.
Piemērs:
lie-tus, krā-ces, ma-la
2.2. Ja starp patskaņu burtiem ir 2 līdzskaņu burti, tad otro līdzskaņa burtu pārnes nākamajā zilbē jaunā rindā.
Piemērs:
kāp-nes, gar-dumi, sak-nes
2.3. Ja starp patskaņu burtiem ir 3 līdzskaņu burti, tad nākamajā rindā no tiem parasti pārnes divus līdzskaņa burtus. Dažkārt labskaņas dēļ var nākamajā rindā pārnest vienu līdzskaņa burtu.
Piemērs:
rak-sti, riek-sti
vilk-ties, spilg-ti
3. Ievēro vārda sastāvdaļas.
3.1. Pēc vārda sastāvdaļu principa dala salikteņus.
Piemērs:
plāts-maize, lietus-sargs
3.2. No pārējā vārda atdala priedēkļus.
Piemērs:
no-salt, pār-domāt, ie-saukt, pēc-pusdiena
3.3. No pārējā vārda atdala izskaņas:
-nieks, -niece, -nīca;
-šana, -šanās;
-dams, -dama;
-tala;
-gans, -gana.
Piemērs:
drēb-nieks, me-šana, dziedā-dams, birz-tala, zil-gans, zaļ-gana
4. Aizgūtos vārdos ievēro.
4.1. No citām valodām aizgūtos vārdus parasti pārnešanai dala tāpat kā latviskas cilmes vārdus.
Piemērs:
fi-lozofs, lekci-ja
4.2. Ja no citām valodām aizgūtos vārdos ir blakus divi patskaņi, kas neveido divskani, tad vienu no patskaņa burtiem atstāj iepriekšējā rindā, bet otru pārnes jaunā rindā, vai arī blakus esošus patskaņu burtus atstāj nedalītus, ja šie patskaņi ir saistīti ar noteiktām salikteņu daļām.
Piemērs:
dia-lekts, dia-līze
4.3. Ja ir zināma no citām valodām aizgūto vārdu cilme, tad ievēro to sastāvdaļas.
Piemērs:
trans-ports, port-felis