Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņas daudzveidība Saziņas veidi pēc apstākļiem, līdzekļiem un formas. Jēdzienu skaidrojums, piemēri.
2. Saziņa Verbālā un neverbālā saziņa.
3. Rakstveida informācijas nodošana. Rakstības izveide Pārskats par fonoloģiskā raksta izveidi un svarīgākajiem faktiem rakstības izveidē Latvijas teritorijā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālā saziņa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Neverbālās saziņas līdzekļu noteikšana.
2. Saziņas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saziņas veidu noteikšana atbilstoši uzdevuma nosacījumiem
3. Jēdzieni saziņas tēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saziņas tēmā lietotie jēdzieni
4. Mutvārdu saziņas formas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Situācijā attēlotās mutvārdu saziņas formas noteikšana.
5. Neverbālās valodas nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Verbālās un neverbālās valodas jēdzienu izpratne, apgalvojumu patiesuma novērtēšana atbilstoši lasītajam teksta fragmentam.
6. Žesti latviešu tautasdziesmās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Žestu saskatīšana latviešu tautasdziesmās.
7. Neverbālā valoda dažādu tautu saziņā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādām tautām raksturīgās neverbālās valodas noteikšana.
8. Neverbālie saziņas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta izpratne. Neverbālās saziņas līdzekļu nozīme detektīva darbā (Ežēna Vidoka dzīvesstāsta fragments).
9. Neverbālās saziņas situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Novērtē, vai dotajās neverbālajās situācijās saziņa būs veiksmīga.
10. Valodas funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Situācijā īstenotā valodas uzdevuma noteikšana.
11. Uzruna un uzrunas grupa. Teikuma beigu pieturzīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzrunas un uzrunas grupas saskatīšana dažādas uzbūves teikumos, atbilstošu pieturzīmju lietošana.
12. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
13. Rakstveida formas saziņas mērķa īstenošanai 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Saziņas situācijas novērtēšana un tās dalībnieku mērķim atbilstoša rakstveida saziņas teksta žanra izvēle.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu vokatīvs Citi vidēja 6 p. Personvārdu vokatīva formas veidošana.
2. Verbālie un neverbālie līdzekļi saziņas situācijā Citi vidēja 2 p. Dažādu saziņas līdzekļu saskatīšana saziņas situācijā.
3. Pamatžesti saziņā Citi vidēja 2 p. Saturam atbilstošo apgalvojumu noteikšana.
4. Zīmīte saziņā Citi vidēja 2 p. Īpašvārdu un dažādu sintaktisko konstrukciju lietojums zīmītes tekstā.
5. Neverbālā komunikācija Citi vidēja 2 p. Dramaturģiska darba elementu pārzināšana, literāra tēla emociju un attieksmes noteikšana pēc izmantotajiem neverbālās komunikācijas līdzekļiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālā saziņa 00:30:00 vidēja 7 p. Teksta izpratne. Neverbālās saziņas līdzekļu nozīme detektīva darbā (Ežēna Vidoka dzīvesstāsta fragments).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālā un verbālā saziņa 00:40:00 vidēja 22 p. Neverbālās un verbālās saziņas līdzekļu atšķiršana un noteikšana, to lietojuma mērķa saskatīšana konkrētā saziņas situācijā. Valodas lietojums personiskajā saziņā (zīmīte).