Salikts pakārtots teikums ir tāds salikts teikums, kurā ir viena neatkarīga teikuma daļa un vismaz viena atkarīga teikuma daļa.
Neatkarīgo teikuma daļu sauc par virsteikumu, bet atkarīgo(-ās) teikuma daļu(-as) - par palīgteikumu(-iem).
 
Salikta pakārtota teikuma daļas saista pakārtojuma vārdi:
 • pakārtojuma saikļi: ka, lai, vai, ja, jo, kamēr, līdz, kolīdz, līdzko, tikko, tiklīdz, tiklīdz kā, iekams (iekāms, iekam, iekām) kopš, pirms, tāpēc ka, tālab ka, tādēļ ka, tā kā, kaut, kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī, jebšu, it (itin) kā, nekā, tāpat kā, jo - jo;
 • attieksmes vietniekvārdi: kas, kurš, kura, kāds, kāda;
 • apstākļa vārdi: kad, kur, kurp, kāpēc, kādēļ, kālab, cik;
 • vārdu grupas: no kurienes, uz kurieni, pēc tam kad.
Svarīgi!
Saikļi, kuri ievada palīgteikumu, nevar būt teikuma locekļi.
Daudzi palīgteikumi atbild uz tādiem pašiem jautājumiem kā attiecīgie teikuma locekļi. palīgteikumus pēc nozīmes iedala:
 • teikuma priekšmeta palīgteikums
  Pēc neilga laika atklājās, ka visi grozi pilni sēņu. Kas atklājās?
   
 • izteicēja palīgteikums
  Mūsu attiecības ar cilvēkiem ir tādas, kādas mēs paši tās veidojam. Kādas ir attiecības?
   
 • apzīmētāja palīgteikums
  Laimonis turējās pie apziņas, ka tie visi ir sīkumi. Kādas atziņas?
   
 • papildinātāja palīgteikums
  Tagad stāsti, kas jauns pagastā? Ko stāsti?
   
 • apstākļu palīgteikums ar apakštipiem:
  1) vietas apstākļa palīgteikums
  Es biju aizgājusi tur, kur reiz jau tevi satiku. Kur aizgāju?
  2) laika apstākļa palīgteikums
  Imants ienāca klasē, kad visi jau rakstīja domrakstu. Kad ienāca?
   
 • veida apstākļa palīgteikums
  Zane dziedāja tā, ka visa skola skanēja. Kā dziedāja?
   
 • mēra apstākļa palīgteikums
  Milzim zem kalna bij tik labi, ka viņš baidījās pat elpot. Cik labi bija?
   
 • cēloņa apstākļa palīgteikums
  Tā kā vējš iegriezās no rietumiem, sals mazinājās. Kālab mazinājās?
   
 • nolūka apstākļa palīgteikums
  Lai uzvarētu, nešaubīgi kaut kam jātic. Kāpēc jātic?
   
 • nosacījuma apstākļa palīgteikums
  Es slavētu dzīvi, ja tikai varētu iet un iet. Kādā gadījumā slavētu?
   
 • pieļāvuma palīgteikums
  Lai gan aprīlis bija jau pusē, tomēr no pavasara maz ko mana. (Ievada pakārtojuma saikļi lai gan.)
   
 • pamatojuma palīgteikums
  Birzī iegājis, Milzis jutās kā starp vīriem, jo ozoli bija viņa auguma. (Nav jautājuma, palīgteikumu ievada saiklis jo.)
 
Saliktā pakārtotā teikumā palīgteikumu no virsteikuma parasti atdala ar komatu. Palīgteikums var atrasties aiz virsteikuma, un tādā gadījumā komats liekams palīgteikuma priekšā.
Piemērs:
Sniegs Itālijas dienvidos ir reta parādība, kaut arī kalnu masīvos virs 1500 metriem tas ir sastopams gada aukstajā sezonā.
Palīgteikums var atrasties pirms virsteikuma, tad komats liekams aiz palīgteikuma.
Piemērs:
Ja Itālijas ziemeļos klimats ir mērens ar subtropu klimata iezīmēm, tad dienvidos tas ir izteikti subtropisks.
Palīgteikums var atrasties starp virsteikuma vārdiem, un tad palīgteikums no abām pusēm jāatdala ar komatiem.
Piemērs:
Tikai pēc tam, kad romieši bija pakļāvuši visu Itālijas pussalu, šo jēdzienu sāka attiecināt uz visu pussalas teritoriju.
 
Salikta pakārtota teikuma analīze
Analizējamais teikums:
Kā tas varēja notikt, ka Pienenītei visa pasaule sāka skanēt kā Cīruļa dziesma?
 
Veicamo darbu secība
Salikta pakārtota teikuma analīzes paraugs
1. Nosaki teikuma daļu gramatiskos centrus!
Tas varēja, pasaule sāka
2. Uzzīmē teikuma grafisko attēlu!
graf.jpg
3. Nosaki tikumu pēc izteikuma mērķa!
jautājuma teikums
4. Nosaki teikuma uzbūvi!
salikts pakārtots teikums
5. Nosaki jautājumu, uz kuru atbild palīgteikums, un vārdu citā teikuma daļā, ko tas paskaidro!
Kas varēja notikt? Paskaidro vārdu notikt.
6. Paskaidro teikuma locekļus ar pieņemtajiem apzīmējumiem!
leitumaLoc.jpg
7. Norādītos vārdus analizē morfoloģiski
vai fonētiski!
Pienenītei - patst.v., lok., lietv., īpašv., siev.dz., viensk., dat., 5.dekl.
Pasaule - 3 zilbes, 2 īsie patskaņi - a,e, 1 divskanis - au, 1 balsīgais līdzskanis - l, 2 nebalsīgie līdzskaņi - p, s.
 
Vairāki palīgteikumi saliktā pakārtotā teikumā
Paplašināts salikts pakārtots teikums ir salikts pakārtots teikums, kurā ir vairāk nekā divas daļas, no tām viena ir neatkarīga, bet pārējās - pakļautas jeb atkarīgas. Neatkarīgā teikuma daļa ir virsteikums, atkarīgās - palīgteikumi.
Piemērs:
Pirmā diena mums te pagāja tik ātri, ka nemaz neredzējām, kur tā palikusi.
Piemērs:
Un šinī satraukuma pilnajā mirklī, kad rītdienas loms gandrīz jau tikpat kā rokās, kad tikai vēl atlicis pagriezt kuģi un aizsteigties priekšā lielajam zivju baram, atkal apstājās motori.
Piemērs:
Lai nu gan viņš savu uzmanību un sirsnību taisnīgi un vienlīdzīgi sadalīja starp abiem, Olgai šķita, ka viņa pieķeršanās Arturam ir kaut kas slimīgs un ka katrs atturīgais glāsts, ko viņš veltīja māsasdēlam, tiek laupīts viņas pašas bērnam, kuram taču bija tiesības uz visu tēva mīlestību - bez atlikuma.

Izšķirami divi palīgteikumu pakārtojuma veidi - tiešais pakārtojums un pakāpeniskais pakārtojums.
 
1. Tiešajā pakārtojumā visi palīgteikumi ir tieši saistīti ar virsteikumu un, tāpat kā saliktā pakārtotā teikumā ar diviem komponentiem, attiecas vai nu uz visu virsteikuma saturu, vai raksturo un konkretizē kādu virsteikuma vārdu.
Piemērs:
Ja gribi pilnīgs būt un sevī liels,
Tad neprasi, lai dod par darbu algu,
Par jūtām baudu un par sāpēm veldzi.
 
Neviens laikam nebūs jāpārliecina, cik svarīgi ir pieradināt bērnu ievērot tīrību un kārtību un cik ļoti tas ietekmē viņa veselību.
2. Pakāpeniskajā pakārtojumā uz virsteikumu tieši attiecas tikai viens palīgteikums, bet pārējie palīgteikumi ir pakārtoti cits citam pakāpeniski, t. i., katrs sekojošais ir pakļauts iepriekšējam palīgteikumam.
Piemērs:
Dažreiz mums laimējās izraut pa tēraudzilam asarim, kas smaržoja gandrīz tāpat kā purva sūna, kurā pāri potītēm grima mūsu kailās kājas.
 
Skolotājas drosme visus tā iejūsmināja, ka pat visspēcīgākie vārdi tagad šķita niecīgi, lai izteiktu to, kas tikko bija noticis.
 
Es tevi nemaz netraucētu, ja man nebūtu vēlēšanās, lai tu lielajā dzīvē atgrieztos labāks, nekā tu esi tagad.