Lietvārds
Lietvārdus iedala sugas vārdos un īpašvārdos.
Svarīgi!
Nejauc īpašvārdus ar īpašības vārdiem!
Īpašvārds ir lietvārds, bet īpašības vārds ir pavisam cita vārdšķira.
Sugas vārdus no īpašvārdiem tekstā ir viegli atšķirt — īpašvārdus vienmēr raksta ar lielo burtu, lai kur arī teikumā vārds atrastos.
 
Īpašības vārda pareizrakstība
1. Īpašības vārdiem, kuri beidzas ar -īgs, -āds, piedēklī rakstāms garais patskanis.
Piemērs:
savāds, sakarīgs
2. Ir īpašības vārdi, kuru rakstība jāiegaumē. Vai jāiemācās, kā to pārbaudīt.
košs, možs, oranžs
sārts, sauss, savāds
Ja nav pārliecības, kā rakstāms īpašības vārds vienskaitļa formā, kas atbild uz jautājumu kas?, vārds jāpārveido citā vienskaitļa formā vai daudzskaitlī.
možs rīts — moži rīti
 
Jāatceras, ka lokot mainās galotne un ka ikvienam īpašības vārdam jābūt galotnei.
Savukārt sakne ir tā vārda daļa, kas lokot nemainās.
Ja vārdā svilinošs skaņa š dzirdama arī daudzskaitlī, tad tā pieder saknei. Un, tā kā vārds nevar būt bez galotnes, tad aiz š jābūt vēl kādam burtam.
Svarīgi!
Latviešu valodā blakus nekad neatradīsies divi šņāceņi – divi š vai divi ž.
Tātad vārdā svilinošs aiz burta š rakstāms burts s.
 
Darbības vārdu pareizrakstība
1. Darbības vārdu nenoteiksmes formā piedēkļa patskanis galotnes priekšā vienmēr ir garš.
Piemērs:
darīt
līmēt
nomāt
mudināt (piedēklis ir -inā-)
2. Darbības vārdiem, kuriem nenoteiksmes forma beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, tagadnes daudzskaitļa formās, ja darītājs ir mēs un jūs, galotnē izrunājams un rakstāms garais patskanis ā.
Piemērs:
lasīt — mēs lasām — jūs lasāt
kutināt — mēs kutinām — jūs kutināt
plivināties — mēs plivināmies — jūs plivināties
3. Ir darbības vārdi, kuriem grūti tikai pēc izrunas saprast, kāds līdzskanis rakstāms nenoteiksmes galotnes priekšā. Tā notiek, jo šiem vārdiem nav piedēkļa, tāpēc blakus nostājas divi līdzskaņi — t un vēl kāds. Izrunā norisinās dažādas skaņu pārmaiņas, tāpēc reizēm izruna atšķiras no rakstības. Lai pareizi uzrakstītu šādus vārdus, tie jāpārveido pagātnē. Nenoteiksmes formā rakstāms tāds līdzskanis, kāds dzirdams pagātnē.
Piemērs:
grābt — grāba
aizmigt — aizmiga
Saliktie nosaukumi rodas, ja kādu nosaukumu veido vairāki vārdi. Salikto nosaukumu pareizrakstībā uzmanība jāpievērš sākumburtiem.
Ar lielo sākumburtu var rakstīt visus vārdus Piena Ceļš
Ar lielo sākumburtu raksta tikai pirmo vārdu Usmas ezers
Atkārto par saliktiem nosaukumiem šeit!