Vārds ir mazākā patstāvīgā valodas vienība, kas apzīmē kādu priekšmetu, parādību, norisi, pazīmi, attieksmi starp tiem.
Vārdu skaidrojumus un nozīmi var atrast dažādās vārdnīcās (skaidrojošās, sinonīmu, tulkojošās). Tēzaurs ir vārdnīca, kas aptver visus kādas valodas vārdus, latviešu valodā šī vārdnīca ir pieejama arī digitāli - tezaurs.lv.
Vārdus iedala pirmatnīgos vārdos un atvasinātos vārdos.
Pirmatnīgos vārdos ir tikai sakne un galotne vai pat tikai sakne.
Piemērs:
acs, auss, aka, augt, art, au!, brālis, birt, būt, celt, dot, dzīt, iet, jau, jauns, kāja, labs, liels, likt, māte, māsa, nākt
Atvasinātos vārdos ir arī priedēklis vai piedēklis vai pat abas šīs sastāvdaļas.
Piemērs:
actiņa, uzacs, augums, uzart, nobirt, nebūt, uzcelt, aizdot, iedzīt, ieiet, jaunums, kājiņa, uzlabot, nolikt
Ja pazīsti visas vārda sastāvdaļas, tad nav grūti atšķirt pirmatnīgos vārdus no atvasinātiem vārdiem.
Visām vārda sastāvdaļām ir savi pieņemti pasvītrojuma veidi:
VARDA_SASTAVS.jpg
Piemērs:
Radniecīgi vārdi un to pasvītrojumi:
pirmatnīgs vārds - kalns,
atvasināti vārdi: pakalns, kalniņš, uzkalniņš.
 
varda_sast_piem.jpg
Sakne ir vārda daļa, kas kopīga radniecīgu vārdu saimei. Tā ir galvenā vārda sastāvdaļa.
saule, saulīte, pasaule, saulains
 
Galotne ir vārda daļa, kas mainās saistījumā ar citiem vārdiem.
Saules stari spīdēja logā. Cik ātri saule sasildījusi manu vaigu!
 
Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas saknei priekšā un maina vārda nozīmi.
uzzīmēt, piezīmēt, nozīmēt, pārzīmēt
 
Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni. Arī piedēklis var mainīt vārda nozīmi.
labums, labumiņš, labulītis
zemīte, zemnīca, zemnieks
Ja vārdu darina ar divām saknēm, veidojas saliktenis.
Piemērs:
brīnumzeme, bērzlape, mugursoma
Salikteņu veidošana var notikt dažādi:
  1. abi vārdi pilnībā saglabā savu formu:
    dienasgaisma, lietussargs
  2. pirmais vārds zaudējis galotni:
    biezpiens, kapsēta, pusdienas
  3. otrais vārds ieguvis citu galotni:
    mušmire, bērzlape
Lai tu justos pavisam droši, loki katru vārdu atsevišķi, tad arī atradīsi pārbaudes formas, kurās līdzskanis būs labi sadzirdams.
Atsauce:
Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina. Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 57.- 92.lpp.
tezaurs.lv