Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējums:
 • Kodīgs
  R35: Rada smagus apdegumus
  R34: Rada apdegumus
    
 • Kairinošs
  R36: Kairina acis
  R38: Kairina ādu
  R41: Nopietnu bojājumu draudi acīm
    
 • Sensibilizējošs
  R43: Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu
    
 • Ilgstoša iedarbība 
  R48: Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
  R40: Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
 
Attēlā redzami bīstamības simboli:
 
 • Kodīgs
acid_red.gif
 •  Sprādzienbīstams
explos.gif
 • Viegli uzliesmojošs
flamme.gif
 •  Bīstams videi
Aquatic-pollut-red.gif
 •  Spēcīgs oksidētājs
rondflam.gif
 • Toksisks
skull.gif
 • Bīstamības veselībai
exclam.gif
 • Zem spiediena esoša gāze
bottle.gif
 • Nopietnas bīstamības veselībai
silhouete.gif
Piemērs:
Acetona klasifikācija:
etikete.jpg
Atsauce:
http://osha.lv/lv/publications/files/kimisko-vielu-etiketes-mainas-ka-tas-ietekmes-jus.pdf