Teorija

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējums:
 • Kodīgs
  R35: Rada smagus apdegumus
  R34: Rada apdegumus
    
 • Kairinošs
  R36: Kairina acis
  R38: Kairina ādu
  R41: Nopietnu bojājumu draudi acīm
    
 • Sensibilizējošs
  R43: Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu
    
 • Ilgstoša iedarbība 
  R48: Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
  R40: Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
 
Attēlā redzami bīstamības simboli:
  
zīmes.png
 
Piemērs:
Bromopropāna klasifikācija:
• uzliesmojošs;
• kaitīgs ieelpojot;
• uzglabāt labi vēdināmā vietā;
• izvairīties no nokļūšanas uz ādas;
• kaitīgs.
Piemērs:
piemērstuloulsuzdevumam.png
Atsauce:
http://osha.lv/lv/ew2003/kim_klas.pdf