Ķīmiskās vielas – dabiskas izcelsmes vai mākslīgi radīti ķīmiskie elementi un to ķīmiskie savienojumi, arī jebkuras piedevas, kas nepieciešamas to stabilitātes nodrošināšanai, un jebkuri piemaisījumi, kas radušies to ražošanas vai uzglabāšanas procesā.
Ķīmiskie produkti (preparāti) – ķīmisko vielu maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām.
Priekšmeti (izstrādājumi) – nav uzskatāmi par ķīmiskiem ražojumiem (produktiem), pat ja tās satur ievērojamu daudzumu vielas, piemēram, plastmasas lietas vai sintētiskie audumi.
Informācija, ko satur drošības datu lapas:
 1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par šīs vielas vai šī produkta ražotāju, importētāju vai citu personu, kas veic ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta piegādi valstī;
 2. Produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām;
 3. Bīstamības raksturojums;
 4. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts;
 5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumu apraksts;
 6. Avārijas gadījumā veicamo pasākumu apraksts;
 7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi;
 8. Darba drošības noteikumi;
 9. Ziņas par fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;
 10. Ziņas par stabilitāti un reaģētspēju;
 11. Toksikoloģiskā informācija;
 12. Ekoloģiskā informācija;
 13. Ziņas par iespējamiem utilizācijas veidiem;
 14. Informācija par transportēšanu;
 15. Informācija par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu;
 16. Cita no drošības, vides, cilvēka dzīvības un veselības aizsardzības viedokļa nozīmīga informācija.
 
Bīstamības klasifikācija:
 • Sprādzienbīstams;
 • Spēcīgs oksidētājs;
 • Īpaši viegli uzliesmojošs;
 • Viegli uzliesmojošs;
 • Uzliesmojošs;
 • Ļoti toksisks;
 • Toksisks;
 • Kaitīgs;
 • Kodīgs;
 • Kairinošs;
 • Sensibilizējošs;
 • Kancerogēns;
 • Reproduktīvajai sistēmai toksisks;
 • Mutagēns;
 • Bīstams videi.
 
Atsauce:
http://osha.lv/lv/ew2003/kim_klas.pdf