Vispārējie drošības tehnikas noteikumi:
 1. Nepiederošām personām praktisko darbu laikā ieeja ķīmijas kabinetā aizliegta.
 2. Pie praktiskajiem darbiem ķīmijas kabinetā pielaižami audzēkņi, kuri izgājuši medicīnisku pārbaudi un iepazīstināti ar drošības tehnikas noteikumiem.
 3. Ķīmijas kabinetā atļauts izdarīt tikai mācību programmā paredzētos eksperimentus.
 4. Nedrīkst izmantot nevienu ierīci, pirms skolotājs to nav pārbaudījis.
 5. Mēģinājumos jālieto tādas vielu koncentrācijas un daudzumi, bet aparātos jāievēro tie apstākļi un kārtība, kas norādīti darba aprakstā.
 6. Visi skolēniem paredzētie mēģinājumi iepriekš jāveic skolotājam. Visi reaktīvi jāņem no to reaktīvu traukiem un tādā daudzumā, kādā paredzēts dot skolēniem.
 7. Skolēniem mēģinājumiem nepieciešamos reaktīvus attiecīgos daudzumos izsniedz skolotājs.
 8. Skolēni nedrīkst piekļūt vietām, kur glabājas ķīmiskie reaktīvi.
 9. Pirms praktisko darbu sākuma ķīmijas kabinetā pārbauda elektrības, ventilācijas, kanalizācijas darbību. Ja kāda no šīm sistēmām ir bojāta un rada paaugstinātu bīstamību, tad darbi kabinetā jāpārtrauc līdz attiecīgā bojājuma novēršanai.
 10. Mēģinājumi, kuri saistīti ar kaitīgu gāzu izdalīšanos, veicami tikai velkmes skapjos ar ieslēgtu ventilāciju.
 11. Ja velkmes skapjos uzstāda iekārtas mēģinājumiem ar uzliesmojošām vai sprāgstošām vielām, tad no skapja durvju puses tās norobežo ar organiskā stikla aizsargekrānu. Mēģinājumus ar tādām vielām izdara skolotājs.
 12. Aizliegts reaktīvus ņemt ar rokām. Šim nolūkam izmanto porcelāna karotītes, lāpstiņas.
 13. Nedrīkst izliet izlietnēs skābju, sārmu paliekas sulfīdu savienojumus, uzliesmojošus šķidrumus, kā arī mēģinājumos iegūtos šķidrumus. Šīs vielas jāsalej šim nolūkam paredzētajā traukā.
 14. Izlietnēs nedrīkst mest papīrus, smiltis un cietas vielas, kas var aizsprostot kanalizāciju.
 15. Pirms reaktīvu lietošanas uzmanīgi izlasa etiķeti uz pudeles vai taras, lai izvairītos no pārskatīšanās, kuras rezultātā var būt nelaimes gadījums.
 16. Pārberot vai pārlejot reaktīvus, tos jātur uz galda (sausos — virs papīra lapas, šķidros virs kivetēm).
 17. Nobirušos vai pārlietos reaktīvus nedrīkst savākt un bērt vai liet atpakaļ traukos
 18. Lai neitralizētu uz galdiem vai grīdas nolijušos sārmus un skābes, ķīmijas kabinetā jābūt traukiem ar iepriekš sagatavotiem neitralizētājiem šķidrumiem (soda, etiķskābe).
 19. Lai ar ožas palīdzību noteiktu vielu, nedrīkst noliekties pār pudeles kaklu un spēcīgi ieelpot tvaikus vai gāzi. Šim nolūkam ar vieglu plaukstas vēzienu virs pudeles kakla, novirzot tvaikus vai gāzes deguna virzienā, uzmanīgi ieelpot.
 20. Ņemot no elektriskās plītiņas traukus (kolbas, vārglāzes), roku aizsedz ar dvieli.
 21. Stikla traukus uzmanīgi iestiprina statīva turētājos, griežot tos ap savu garenisko asi, kamēr jūtama pretestība griešanai.
 22. Karsēšanas laikā nedrīkst ielūkoties traukā no augšas, jo šķidruma izsviešanas brīdī var notikt nelaimes gadījums.
 23. Aizliegts turēt uzliesmojošas un sprāgstošas vielas atklātas uguns vai stipri uzkarsētu priekšmetu tuvumā.
 24. Aizliegts atstāt bez uzraudzības degošus gāzes degļus, spirta lampiņas, kā arī elektrosildāmās ierīces.
 25. Pēc darba beigšanas izslēgt elektrosildītājus, aizgriezt gāzes un ūdensvada krānus.
 26. Strādājot ar sprāgstošām vai viegli uzliesmojošām vielām un reaktīviem, nav ieteicams valkāt sintētiskos audumus, jo pie uzliesmošanas tie nedeg, bet kūst, pielīp ādai un rada smagus apdegumus.