Gāzu moltilpuma un tilpuma aprēķināšana
Blīvumu aprēķina pēc formulas:
ρ=mV
ρ - vielas blīvums
m - vielas masa
V- vielas ieņemtais tilpums
Pārveidojot formulu iegūstam:
V=mρ
ρ - vielas blīvums
m - vielas masa
V- vielas ieņemtais tilpums
Vielas moltilpumu var aprēķināt pēc formulas:
Vo=Mρ
Vo - gāzes moltilpums = 22,4 l/mol
M vielas molmasa
ρ- vielas blīvums
Svarīgi!
Viens mols jebkuras gāzes normālos apstākļos ieņem vienādu tilpumu - 22,4 l/mol
Pierādījums:
Gāzes formula
Gāzes molmasa g/mol
Gāzes blīvums kg/m3
Gāzes moltilpumsVo l/mol
N2
28
1.25
22.4
O2
32
1.43
22.4
CO2
44
1.96
22.4
Šo sakarību atklāja Amadeo Avogadro
• Veicis nozīmīgus atklājumus dažādās ķīmijas un fizikas nozarēs
• Pirmais noteicis precīzu dažādu elementu (O, C, Cl)  atoma masu
1811. gadā atklāja Avogadro likumu: “1 mol jebkuras gāzes normālos apstākļos (0 ºC temperatūrā
un 1 atm spiedienā) ieņem vienādu tilpumu – 22,4 l .”
avogadro.png
Amadeo Avogadro
(9.08.1776. – 9.07.1856.)
Gāzveida vielas tilpumu var aprēķināt pēc formulas:
V=Vo ·n=22.4 ·n
V - vielas tilpums kādu ieņem vielas daudzums n
n - vielas daudzums
Vo - vielas moltilpums