Tabulas lauku īpašības
Veidojot datu bāzi, īpaša nozīme jāpievērš tabulas lauku īpašību (properties) pārzināšanai un iestatīšanai, jo tā iespējams nodrošināt ievērojami precīzāku un ātrāku datu ievadi datu bāzē.
 
01.png
 
Apskatīsim, kā var modificēt vai noteikt šādus datu lauka atribūtus laukā Field Properties:

- Field Size - lauka lielums tekstam vai skaitļiem;
- Format - skaitļu un datuma attēlošanas formāts;
- Validation Rule - datu ievadīšanas noteikumi;
- Indexed - indeksu iestatīšana.
  
Lauka lielums tekstam var būt robežās no 0 līdz 255 rakstzīmēm. Jo mazāks ir lauka lielums, jo mazāk vietas atmiņā aizņem dati un ātrāk tiek apstrādāti. Ja samazina lauka lielumu, jāuzmanās no iespējamās datu zaudēšanas. Piemēram, ja lauka lielumu samazina no 50 uz 30, tad rakstzīmes, sākot ar 31, ja tādas ir, tiks zaudētas. Vajadzīgo lauka lielumu ievada atribūta Field Size laukā ar tastatūru.
 
02.png
 
Populārākie lauka lielumi skaitļiem ir šādi (vajadzīgo lauka lielumu izvēlas no Field Size izkrītošā saraksta):
 
- Byte - naturāli skaitļi no 0 līdz 255;
- Integer - veseli skaitļi no - 32 768 līdz 32 767;
- Long Integer - veseli skaitļi no - 2 147 483 648 līdz 2 147 483 647 (noklusētais lielums);
- Single - skaitļi ar precizitāti 7 zīmes aiz komata;
- Double - skaitļi ar precizitāti 15 zīmes aiz komata.

03.png
 
Skaitļu vai datumu attēlošanas formātu izvēlas no atribūta Format izkrītošā saraksta. Formāta pirmajā kolonnā dots formāta nosaukums, bet otrajā kolonnā - paraugs.
 
Skaitļu formāti
04.png
Datumu formāti
05.png

Datu ievadīšanas jeb "validācijas" noteikumus izmanto datu ievadīšanas pareizības pārbaudei.
 
06.png
 
Tabulā doti daži iespējami datu ievadīšanas noteikumi.
 
Datu lauks
un tā tips
Validācijas noteikums
Nozīme
Skaits 
(Number)
<100
Skaitlim jābūt mazākam nekā 100
Valūta 
(Currency)
>0
Drīkst ievadīt tikai pozitīvus skaitļus
Datums 
(Date/Time)
>#01.01.2014.#
Datumam jābūt lielākam par 2014. gada 1. janvāri (datumu izteiksmēs ietver rakstzīme #)
Teksts 
(Text)
Like
"??????_?????"
Personas kodu veido jebkuras 6 rakstzīmes, domu zīme un vēl jebkuras 5 rakstzīmes (tekstu izteiksmēs liek pēdiņās)
 
  
Indeksu lietošana paātrina ierakstu atlasi vai kārtošanu pēc indeksētā datu lauka.
 
Lai iestatītu indeksu jebkuram datu laukam, atver atribūta Indexed sarakstu un izvēlas kādu no šādām iespējām:

- Yes (Duplicates OK) - iestatīt indeksu, pieļaujot vērtību atkārtošanos (dublikātus) datu laukā;
- Yes (No Duplicates) - iestatīt indeksu, nepieļaujot vērtību atkārtošanos (dublikātus) datu laukā.
 
01.png
 
Piemēram, ierakstu atlase un kārtošana parasti notiek pēc primārās atslēgas, kas ir unikāla, tad tai noklusējot tiek piešķirta atribūta Indexed vērtība Yes (No Duplicates).
 
Ja ir zināms, ka kādā citā datu laukā dati var atkārtoties, tad jāizvēlas Yes (Duplicates OK). Indeksāciju vajag lietot tikai tiem laukiem, pēc kuriem tiks veikta ierakstu meklēšana vai kārtošana, jo indeksu iestatīšana palēnina datu ievadi.
 
Indeksāciju var atcelt, izvēloties iespēju No.
 
Atsauce:
Informātika vidusskolai. / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. – 264 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 150. - 152. lpp.
ACCESS pamati. / Velta Mika – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 80 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 13. - 14. lpp.