Teorija

Siltuma daudzums
Lai paaugstinātu ķermeņa temperatūru, tam ir jāpievada noteikts siltuma daudzums. Savukārt, ja ķermenis noteiktu siltuma daudzumu atdod, tad tā temperatūra samazinās.

Starptautiskajā vienību sistēmā siltuma daudzuma vienība ir darba vienība - džouls (J).


Vielas sasilšana un atdzišana. Īpatnējā siltumietilpība
 
Siltuma daudzums, kas ir nepieciešams ķermeņa sasildīšanai, ir atkarīgs no sasildāmā ķermeņa masas, no temperatūras starpības par kādu vēlamies ķermeni sasildīt, un no ķermeni veidojošās vielas. Katru vielu raksturo vielas īpatnējā siltumietilpība.

Vielas īpatnējā siltumietilpība ir skaitliski vienāda ar siltuma daudzumu, kas nepieciešams, lai sasildītu 1 kg vielas par 1 °C. Īpatnējās siltumietilpības mērvienība ir JkgCo.

Grafikā redzams, ka, pievadot vienu un to pašu siltuma daudzumu, viela N silst lēnāk nekā viela V. Var secināt, ka N ir lielāka siltumietilpība.

Jo lielāka vielas īpatnējā siltumietilpība,
jo ķermeņa temperatūras izmaiņai ir vajadzīgs ilgāks laiks.
 Asset 14.svg
 
Siltuma daudzums, kas nepieciešams ķermeņa sasildīšanai (vai kas izdalās ķermenim atdziestot): Q=cm(t1t), kur
Q - siltuma daudzums;
c - vielas īpatnējā siltumietilpība, to nolasa no tabulām
m - ķermeņa masa;
t1 - ķermeņa sākuma temperatūra;
t - ķermeņa beigu temperatūra.
Temperatūras izmaiņas grafiks

Ja silda vai atdzesē ķermeni, tad tā temperatūras maiņu var attēlot grafiski. Uz grafika horizontālās ass atliek laika sprīžus (sekundes, minūtes, stundas u. c.), bet uz vertikālās ass atliek temperatūru.

Grafikā attēlota vielas silšana no temperatūras
A līdz temperatūrai B.
Siltums tiek pievadīts.
Asset 15.svg
Grafikā attēlota vielas atdzišana no temperatūras B līdz temperatūrai A.
Siltums tiek aizvadīts.
Asset 16.svg
 
Kā risina uzdevumus par siltumu, skaties portālā uzdevumu risinājuma soļos.
 
Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 96. -100 lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 35.- 40.lpp.