Siltumprocesā darbs tiek veikts tad, ja gāze pārvieto kādu ķermeni.
 
darbs_2.png
 
Piemēram, dzinēja cilindrā gāze pārvieto virzuli. Šādā gadījumā mainās gāzes tilpums \(V\), bet ķermeņa kustību izraisa gāzes spiediena radītais spēks.
 
Tieši spiediens un lielums tiek lietoti, lai izteiktu gāzes darbu matemātiski.
Gāzes darbu aprēķina pēc formulas \(A=p\Delta V\), kur
\(A\) – darbs,
\(p\) – spiediens,
\(\Delta V\) – tilpuma izmaiņa.
Pieņemts: \(A<0\), ja darbu veic ārējie spēki, un \(A>0\), ja gāze pati veic darbu.
 
Darbu grafiski var attēlot \(pV\) koordinātās.
Darbs ir skaitliski vienāds ar laukumu, kuru ietver termodinamiskā procesa grafiks un tilpuma ass.
isobar.svg
isodarbs.svg
visp.svg
 
 
 
 
 
Atsauce:
http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_11/index.html
http://www.complore.com/isothermal-process
http://mechanical-engineering-books-videos.blogspot.com/2010/09/mechanical-engine-and-its-components.html