Viļņu parādības
Skaņas vilnim sastopoties ar šķērsli, daļa svārstību enerģijas var tikt absorbēta.

Skaņas absorbcija ir process kā rezultātā kāda daļa skaņas svārstību enerģijas tiek absorbēta, skaņas viļņiem saduroties ar materiāla virsmu.
Dažādu materiālu skaņas absorbciju praksē izmanto skaņas izolācijas slāņu veidošanai.

Viļņu savstarpējo pārklāšanos sauc par viļņu interferenci.
Vienādiem (ar vienādu viļņu garumu) viļņiem pārklājoties, to rezultējošais vilnis veidojas kā atsevišķu viļņu summa. Šo parādību sauc par viļņu interferenci.
4 (1).svg
5 (1).svg
Ja divi vienādi viļņi kādā telpas punktā sastopas vienādās fāzēs, tad novērojama rezultējošās amplitūdas palielināšanās. Ja viļņi sastopas pretējās fāzēs, tad rezultējošā viļņa amplitūda ir vienāda ar nulli.

Viļņu difrakcija tā ir viļņu apliekšanās ap šķērsli.
Ja viļņa garums ir lielāks vai vienāds ar šķēršļa izmēriem, tad vilnis apliecas ap šķērsli.
6 (1).svg
Gadījumā ja šķēršļa izmēri ir lielāki par viļņa garumu , tad vilnis atstarojas no šķēršļa.
Viļņu atstarošanās notiek pēc diviem likumiem:
1. krītošais stars un atstarotais stars atrodas vienā plaknē,
2. krišanas leņķis ir vienāds ar atstarošanas leņķi.
7 (1).svg
Ja vilnis krīt uz divām dažādām vidēm, tad ir novērojams viļņu laušanas efekts  
   Viļņa laušana notiek pēc diviem likumiem :
 1. Krītošā viļņa stars un lauztais stars atrodas vienā plaknē,
 2. Leņķi, kādā tiks lauzts vilnis nosaka laušanas koeficients katrai no vidēm.
8 (1).svg

Atsauce:
http://www.ndg.lv/latvian/Macibas/FizInter/a7.4.htm
http://www.goerudio.com/demo/fizika_interference?lapa=2
E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis , Fizika 10.klasei, 2004