Vienmērīga taisnlīnijas kustība ir vienkāršākais kustības veids. Dabā šāda kustība sastopama reti, bet zināmos apstākļos ķermeņa kustību tomēr var modelēt kā vienmērīgu taisnlīnijas kustību.
Šādas kustības īpašības:
 • kustības trajektorija - taisne,
 • kustības ātrums nemainīgs.
 
Vienmērīgu taisnlīnijas kustību raksturojošie lielumi:
 • Koordināte \(x\) - trajektorijas punkts, kurā kādā laika momentā atrodas ķermenis (masas punkts). Tā kā kustība notiek pa taisni, tad ķermeņa atrašanās vietas raksturošanai izmanto vienu koordinātu asi (parasti \(X\) asi) un stāvokļa noteikšanai izmanto koordināti \(x\).
    
 • Pārvietojums s - vektors, kas savieno kustības sākuma punktu ar gala punktu un ir vērsts gala punkta virzienā. Pārvietojuma vektors var būt vērsts gan \(X\) ass virzienā, gan pretēji tam. Līdz ar to pārvietojuma projekcijas uz \(X\) ass var būt gan pozitīvas, gan negatīvas. Pārvietojuma projekciju ar sākuma un gala punkta koordinātēm saista sakarība
  sx=xx0, kur
  \(x\) - kustības gala punkta koordināte,
  x0 - kustības sākuma punkta koordināte,
  sx - pārvietojuma projekcija uz \(X\) ass.

 •  
 • Kustībā veiktais ceļš \(l\). Tā kā kustība notiek pa taisni, nemainot virzienu, tad pārvietojuma modulis (garums) skaitliski ir vienāds ķermeņa veikto ceļu: l=sx=xx0.
    
 • Kustības ātrums - fizikāls lielums, kas raksturo pārvietojuma izmaiņas straujumu - veikto pārvietojumu laika vienībā.
  v=sΔt, kur
  \(Δt\) - laika intervāls, kurā veikts pārvietojums s, (Δt=tt0 jeb kustības beigu momenta un sākuma momenta starpība),
  v - ķermeņa kustības ātrums.
   
  Ātrums ir vektoriāls lielums (svarīgs virziens) un vienmēr vērsts kustības virzienā.
  Ātruma projekcijas vx zīmi nosaka atkarībā no kustības virziena pret \(X\) asi: \(X\) ass virzienā - pozitīva, pretēji negatīva.
   
  Aprēķinos var izmantot arī šādas sakarības:
  sx=vxΔt - pārvietojuma projekcijas aprēķinam,
  \(l = vΔt\) - veiktā ceļa aprēķinam.