Dabā biežāk sastopamas kustības, kurās mainās ķermeņa kustības ātrums. Vienkāršākās no tām ir taisnlīnijas kustības, kurās:
1. Ātrums vienmērīgi (lineāri) palielinās - vienmērīgi paātrinātas kustības.
2. Ātrums vienmērīgi (lineāri) samazinās - vienmērīgi palēninātas kustības.
 
Lai šajās kustībās raksturotu ātruma izmaiņas straujumu, lieto fizikālu lielumu paātrinājumu, kuru aprēķina pēc sakarības:
 
a=vv0Δt (1) vai a=ΔvΔt (2), kur
 
v - kustības beigu ātrums, m/s
v0 - kustības sākuma ātrums, m/s
Δt - laika intervāls, kurā notikusi kustība, s  
Δv - ātruma vektora izmaiņu, m/s
a - kustības paātrinājums, ms2. SI mērvienību sistēmā paātrinājuma vienība ir metrs uz sekundi kvadrātā.
  
Paātrinājums ir vektoriāls lielums, jo ātrums ir vektoriāls lielums. Paātrinājuma vektora virziens sakrīt ar ātruma vektora izmaiņas Δv virzienu (2. formula).
Svarīgi!
1. Vienmērīgi paātrinātā un vienmērīgi palēninātā kustībā paātrinājums ir konstants lielums.
2. Paātrinājuma modulis rāda, par cik izmainās ātrums \(1\) sekundes laikā (SI sistēmā).
Vienmērīgi paātrinātas taisnlīnijas kustības vienādojumi raksturo paātrinājuma, ātruma, pārvietojuma un koordinātes atkarību no laika un ļauj spriest par kustības raksturu.
 
Vispārīgam gadījumam vienādojumus var uzrakstīt ar vektoru projekcijām (kustība notiek paralēli \(X\) asij).
 • Paātrinājumam: ax=const
Piemērs:
ax=2 - vienmērīgi paātrināta kustība ar paātrinājumu 2m/s2 \(X\) ass virzienā.
ax=2 - vienmērīgi palēnināta kustība, ja v0x>0, \(X\) ass virzienā ar paātrinājumu 2m/s2.  
ax=2 - vienmērīgi paātrināta kustība, ja v0x<0, pretēji \(X\) ass virzienam ar paātrinājumu 2m/s2.
 • Ātrumam:
No paātrinājuma projekcijas aprēķināšanas formulas izsakām kustības beigu ātrumu un iegūsim kustības ātruma vienādojumu:

ax=vxv0xΔtaxΔt=vxv0xvx=v0x+axΔt
 
Pieņemsim, ka kustības sākumā t0=0, tad Δt=tt0=t0=t un ātruma vienādojumu varam pierakstīt formā vx=v0x+axt.
Piemērs:
vx=14+2t - vienmērīgi paātrināta kustība \(X\) ass virzienā ar sākuma ātrumu 14m/s un paātrinājumu 2m/s2.
 
vx=142t - vienmērīgi palēnināta kustība \(X\) ass virzienā ar sākuma ātrumu 14m/s un paātrinājumu 2m/s2 (paātrinājuma modulis).
  
vx=14+2t - vienmērīgi palēnināta kustība pretēji \(X\) asij ar sākuma ātrumu 14m/s (ātruma modulis) un paātrinājumu 2m/s2.
  
vx=142t - vienmērīgi paātrināta kustība pretēji \(X\) asij ar sākuma ātrumu 14m/s (ātruma modulis) un paātrinājumu 2m/s2 (paātrinājuma modulis).
  
vx=2t - vienmērīgi paātrināta kustība no miera stāvokļa \(X\) ass virzienā ar paātrinājumu 2m/s2.
Svarīgi!
Kustības virzienu attiecībā pret \(X\) asi nosaka ātruma projekcijas v0x zīme:
 • ja pozitīva, tad kustība notiek \(X\) ass virzienā;
 • ja negatīva, tad kustība notiek pretēji \(X\) ass virzienam.
 
Paātrināta vai palēnināta kustība tiek noteikta pēc ātruma un paātrinājuma projekciju zīmēm:
 • ja abas projekciju zīmes vienādas, tad kustība ir paātrināta;
 • ja projekciju zīmes dažādas, tad kustība ir palēnināta.
 • Pārvietojumam:
sx=v0xt+axt22
Piemērs:
sx=10t+2t2 - vienmērīgi paātrināta kustība X ass virzienā ar paātrinājumu \(\mathrm{4\ (!!!)\ m/s^2}\) un sākuma ātrumu \(\mathrm{10\ m/s}\).
 
sx=15tt2 - vienmērīgi palēnināta kustība X ass virzienā ar paātrinājumu \(\mathrm{2\ (!!!)\ m/s^2}\) un sākuma ātrumu \(\mathrm{15\ m/s}\).
 
sx=10t+t2 - vienmērīgi palēnināta kustība pretēji X ass virzienam ar paātrinājumu \(\mathrm{2\ (!!!)\ m/s^2}\) un sākuma ātrumu \(\mathrm{10\ m/s}\).
 
sx=10t2t2 - vienmērīgi paātrināta kustība pretēji X ass virzienam ar paātrinājumu \(\mathrm{4\ (!!!)\ m/s^2}\) un sākuma ātrumu \(\mathrm{10\ m/s}\).
 
sx=3t2 - vienmērīgi paātrināta kustība X ass virzienā no miera stāvokļa ar paātrinājumu \(\mathrm{6\ m/s^2}\).
Svarīgi!
Lai noteiktu paātrinājuma skaitlisko vērtību, koeficients pie \(t\) kvadrāta ir jāpareizina ar \(2\), jo pamatvienādojumā tas tiek dalīts ar divi!
 • Koordinātei:
x=x0+v0xt+axt22
Piemērs:
x=50+2t+t2 - vienmērīgi paātrināta kustība notiek X ass virzienā ar sākuma koordināti \(\mathrm{50\ m}\), sākuma ātrumu \(\mathrm{2\ m/s}\) un paātrinājumu \(\mathrm{2\ m/s^2}\).
 
x=150+12tt2 - vienmērīgi palēnināta kustība notiek X ass virzienā ar sākuma koordināti \(\mathrm{-150\ m}\), sākuma ātrumu \(\mathrm{12\ m/s}\) un paātrinājumu \(\mathrm{2\ m/s^2}\).
 
x=10tt2 - vienmērīgi paātrināta kustība pretēji X asij no koordinātu ass sākumpunkta (\(x_0 = 0\)) ar sākuma ātrumu \(\mathrm{10\ m/s}\) un paātrinājumu \(\mathrm{2\ m/s^2}\).
 
x=2t2 - vienmērīgi paātrināta kustība pretēji X asij no koordinātu ass sākumpunkta un miera stāvokļa ar paātrinājumu \(\mathrm{4\ m/s^2}\).
Svarīgi!
Kustības virzienu attiecībā pret  Xasi nosaka ātruma projekcijas zīme:
 • ja pozitīva, tad kustība notiek X ass virzienā,
 • ja negatīva, tad kustība notiek pretēji X ass virzienam.
Paātrināta vai palēnināta kustība tiek noteikta pēc ātruma un paātrinājuma projekciju zīmēm:
 • ja abas projekciju zīmes vienādas, tad kustība ir paātrināta,
 • ja projekciju zīmes dažādas, tad kustība ir palēnināta.