Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienmērīgā taisnvirziena kustībā lietotie pamatjēdzieni Aprakstīti vienmērīgas taisnlīnijas kustības galvenie raksturojošie lielumi.
2. Vienmērīgu taisnvirziena kustību raksturojošie vienādojumi Aprakstīti vienmērīgas taisnlīnijas kustību raksturojošie kustības vienādojumi un to pielietošana šim kustības veidam.
3. Vienmērīgas taisnlīnijas kustības grafiskie attēlojumi Apskatīti iespējamie vienmērīgas taisnlīnijas kustības grafiskie attēlojumi un kustības vienādojumu uzrakstīšana atbilstoši dotajam grafikam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par vienmērīgā taisnlīnijas kustībā lietotiem pamatjēdzieniem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāanalizē par vienmērīgas taisnlīnijas kustības pamatjēdzieniem un vienādojumiem, un izteiktu apgalvojumu pareizība.
2. Lineāras funkcijas fizikā 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Funkcijas veida atpazīšana, taisnes virziena koeficienta noteikšana. Informācijas pielietošana fizikā.
3. Sakarības starp mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noskaidro sakarības starp mērvienībām, izmantojot lineāru funkciju.
4. Kustības grafiku un vienādojumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Uzdevumā jāatpazīst, kādam fizikālam lielumam ir attēlotais grafiks un dotajam kustības vienādojumam jānosaka atbilstošais grafiks.
5. Darbs ar vienmērīgas taisnlīnijas kustības koordinātas grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu.
6. Darbs ar ķermeņa vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafiku. 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu.
7. Darbs ar vienmērīgas kustības koordinātas grafiku. 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu.
8. Darbs ar ķermeņa vienmērīgas kustības koordinātas grafiku. 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu.
9. Koordinātas vienādojums 1. izziņas līmenis zema 15 p. No koordinātas vienādojuma izraksta sākuma koordinātu un ātruma projekciju
10. Darbs ar koordinātas vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Izmanto koordinātas vienādojumu sākuma koordinātas, beigu koordinātas un ātruma projekcijas noteikšanai.
11. Koordinātas vienādojums 2. izziņas līmenis zema 7 p. Raksta koordinātas vienādojumu, izmantojot sākuma koordinātu un vektora projekciju.
12. Pārvietojuma projekcijas un ceļa aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Izmantojot kustības koordinātes vienādojumu, jāaprēķina ķermeņa kustības laikā veiktais ceļš un pārvietojuma projekcija.
13. Vienmērīgas kustības veiktais attālums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienmērīga taisnlīnijas kustībā jāaprēķina veiktais attālums.
14. Koordinātes aprēķināšana izmantojot vienādojumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ievietojot koordinātes vienādojumā kustības laiku, jāaprēķina kustības beigu koordinātes vērtība.
15. Ceļa un kustības gala koordinātes aprēķins pēc ātruma projekcijas grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina ķermeņa veiktais ceļš un kustības beigu stāvokļa koordināte, izmantojot kustības ātruma projekcijas grafiku.
16. Lielākā ātruma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot dotos 3 kustību grafikus, jānosaka, kurai no kustībām ir lielāks ātrums un veiktais ceļš.
17. Koordinātu ass sākumpunktā nonākšanas laiks. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc dotā ķermeņa kustības koordinātes vienādojuma vienmērīgā taisnlīnijas kustībā jāaprēķina laika intervāls, kurā ķermenis sasniegs koordinātu ass sākuma punktu.
18. Kustības laika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina laika intervāls, ko pavadīs braucēji līdz satuvināsies līdz noteiktam attālumam, ja zināms sākuma attālums un attālums beigās, braukšanas ātrumi un tie dodas viens otram pretī.
19. Kustības ātruma grafika raksturlielumu aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina vienmērīgi taisnlīnijas kustību raksturojošie lielumi, izmantojot ķermeņa kustības ātruma projekcijas grafiku.
20. Koordinātas grafiki vienmērīgā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Koordinātas grafika izvēle atbilstoši aprakstītai situācijai.
21. Koordinātas, ātruma un ceļa grafiki vienmērīgā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Koordinātas, ātruma un ceļa grafika izvēle atbilstoši aprakstītai situācijai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galvenie raksturlielumi 00:20:00 vidēja 8 p. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galveno raksturlielumu aprēķins, izmantojot kustības vienādojumus un grafikus.
2. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galvenie raksturlielumi 00:25:00 vidēja 9 p. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galveno raksturlielumu aprēķins, izmantojot kustības grafikus un vienādojumus.
3. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galvenie raksturlielumi 00:20:00 vidēja 7 p. Vienmērīgas taisnvirziena kustības galveno raksturlielumu aprēķins, izmantojot kustības grafiku.