Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskais lauks Elektrisko lādiņu mijiedarbība un elektriskais lauks.
2. Elektriskā lauka intensitāte Elektriskā lauka intensitāte, tās lieluma un virziena noteikšana punktveida lādiņiem.
3. Elektriskā lauka intensitātes līnijas Elektriskā lauka grafiskais attēlojums, izmantojot elektriskā lauka intensitātes līnijas atsevišķiem lādiņiem un divu lādiņu sistēmai.
4. Vadoša plakne Elektriskā lauka intensitātes grafiskais attēlojums bezgalīgi lielām uzlādētām vadošām plaknēm, sakarības intensitātes vērtības aprēķināšanai, divu plakņu sistēma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka raksturlielumi I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārši jautājumi par elektriskā lauka raksturojošiem lielumiem, pamatsakarībām.
2. Elektriskā lauka intensitātes virziena noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka elektriskā lauka intensitātes virzienu.
3. Elektriskā lauka raksturlielumi II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārši jautājumi par elektriskā lauka raksturojošiem lielumiem, pamatsakarībām.
4. Elektriskā lauka intensitātes līnijas virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka elektriskā lauka intensitātes virzienu.
5. Lādiņa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Homogēnā elektriskā laukā ievietota lādiņa aprēķināšana, zinot spēku, kas darbojas uz lādiņu un elektriskā lauka intensitāti.
6. Punktveida lādiņa intensitāte 1. izziņas līmenis zema 1p. Punktveida lādiņa radītās intensitātes aprēķins vakuumā, noteiktā attālumā no lādiņa.
7. Rezultējošā intensitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina divu elektrisko lādiņu radītā rezultējošā intensitāte un jānosaka tās virziens punktā, kurš atrodas starp lādiņiem.
8. Rezultējošā lauka intensitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina divu elektrisko lādiņu radītā rezultējošā intensitāte un jānosaka tās virziens punktā, kurš atrodas starp lādiņiem.
9. Elektriskā lauka intensitātes formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Veic analītiskus spriedumus, izmantojot elektriskā lauka intensitātes sakarību.
10. Elektriskā lauka intensitātes virziens 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zinot elektrisko lādiņu zīmes un savstarpējo novietojumu, jānosaka rezultējošās elektriskā lauka intensitātes virziens.
11. Lodītes masa 2. izziņas līmenis augsta 2p. Uzlādētas lodītes masas noteikšana, tai pārvietojoties pa horizontālu virsmu elektriskā lauka iedarbībā.
12. Rezultējošā elektriskā lauka intensitāte 2. izziņas līmenis augsta 3p. Rezultējošās intensitātes aprēķināšana punktā, kurš neatrodas uz taisnes starp lādiņiem.
13. Elektrona lidojums elektriskajā laukā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskā lauka intensitātes virzienā, jāaprēķina laiks, kurā elektrons apstāsies.
14. Elektrona lidojums elektriskajā laukā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Elektrona lidojums elektriskajā laukā pretēji elektriskā lauka intensitātes līnijai.Jāaprēķina cik garā ceļā elektrona ātrums divkāršojas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka intensitāte Citi zema 1p. Elektriskā lauka intensitātes moduļa aprēķins, izmantojot elektriskā lādiņa lielumu un spēku, kas darbojas uz šo lādiņu.
2. Attālums līdz punktveida lādiņam Citi vidēja 2p. Punkta attāluma noteikšana no punktveida lādiņa, kurā ir dotā lādiņa radītā elektriskā lauka intensitāte.
3. Elektriskās intensitātes maiņa atkarībā no attāluma Citi vidēja 1p. Attāluma noteikšana, kurā elektriskā lauka intensitāte ir samazinājusies n reizes.
4. Elektrona lidojuma ceļš elektriskajā laukā Citi augsta 3p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskā lauka intensitātes līnijas virzienā, jāaprēķina cik garā ceļā tas apstāsies.
5. Elektrona lidojums perpendikulāri laukam Citi augsta 4p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskajā laukā un lauka intensitātes lielumu, jāaprēķina elektrona novirze no sākotnējā lidošanas virziena.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka intensitāte I 00:30:00 vidēja 11p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.
2. Elektriskā lauka intensitāte II 00:30:00 vidēja 10p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.
3. Elektriskā lauka intensitāte III 00:30:00 augsta 11p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.