Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Skolēns nosaka majonēzes dispersās sistēmas vides un fāzes agregātstāvokli balstoties uz dotā produkta sastāva aprakstu.
2. 1. daļas 2. uzd. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kuras darbības pamatā tiek izmantoti attēlā dotie ķīmiskie trauki.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kurā no dotajām molekulā ir divkāršā saite.
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns, zinot ķīmisko saišu veidus, nosaka kādas ķīmiskās saites ir novērojamas ogļūdeņražos.
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns aprēķina skābekļa tilpumu, zinot konkrētu tvana gāzes tilpumu ar kuru izreaģēja skābeklis.
6. 1. daļas 6. uzd. Titrēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns, balstoties uz pieejamo titrēšanas rezultāta grafiku, nosaka analizējamās vielas un titranta ūdens šķīduma ķīmiskās formulas.
7. 1. daļas 7. uzd. Kvantitatīva analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka, kura eksperimenta rezultāti liecina par svina jonu klātbūtni šķīdumā.
8. 1. daļas 8. uzd. Ķīmisko reakciju vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka koeficientu kurš jāraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumā pirms sērskābes ķīmiskās formulas.
9. 1. daļas 9. uzd. Vielas daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu askorbīnskābei, kuru ieteicams uzņemt cilvēkam diennakts laikā.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskās formulas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka savienojumu, kurš satur noteiktu procentuālo daudzumu elementa kālija.
11. 1. daļas 11. uzd. Vielu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka vielu IUPAC nosaukumus, zinot attiecīgo vielu nosaukumus, kurus izmanto sadzīvē.
12. 1. daļas 12. uzd. Ogļūdeņražu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka dotā ogļūdeņraža nosaukums atbilstoši \(IUPAC\) nomenklatūrai.
13. 1. daļas 13. uzd. Organisko vielu funkcionālās grupas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka pie kādām organisko savienojumu klasēm pieder dotie ķīmiskie savienojumi.
14. 1. daļas 14. uzd. Ķīmisko savienojumu pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc doto ķīmisko reakciju vienādojumiem, skolēns nosaka kurā ķīmiskajā reakcijā ir iespējams iegūt sārmu (ūdenī šķīstošu hidroksīdu).
15. 1. daļas 15. uzd. Pārvērtību virkne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību ir iespējams iegūt nepieciešamās vielas pārvērtību rindā.
16. 1. daļas 16. uzd. Polietilēna iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kura procesa laikā no etēna iegūst polietilēnu.
17. 1. daļas 17. uzd. Joni šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kādi joni paliks šķīdumā, ja kopā salej bārija hlorīdu un sudraba nitrātu noteiktā attiecībā.
18. 1. daļas 18. uzd. Elektronu konfigurācija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka kura ķīmiskā elementa atomiem ārējā enerģijas līmenī ir divi elektroni.
19. 1. daļas 19. uzd. Oksīdi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka, kura no dotajām vielām pieder pie skābajiem oksīdiem.
20. 1. daļas 20. uzd. Vielu reaģētspēja 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka ar kādam vielām spēj reaģēt alumīnija hidroksīds.
21. 1. daļas 21. uzd. Elektrolīze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka kura viela izdalās uz anoda vara(II) nitrāta ūdensšķīduma elektrolīzē.
22. 1. daļas 22. uzd. Vides pH 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka kuras vielas ūdenšķīdumam ir skāba vide, balstoties uz vielu disociāciju.
23. 1. daļas 23. uzd. Ķīmisko reakciju ietekmējoši apstākļi 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns nosaka kādi apstākļi jāmaina, lai palielinātu produktu koncentrāciju apgriezeniskā reakcijā.
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraži 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka ķīmiskās reakcijas, kuras ir iespējamas gan alkēniem, gan alkīniem.
25. 2. daļas 1. uzd. Kodolreakcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns uzraksta kodolreakcijas vienādojumu divām tekstā aprakstītajām kodolpārvērtībām, kā arī uzraksta molekulāro vienādojumu.
26. 2. daļas 2. uzd. Molekulārie un jonu vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns uzraksta molekulāro, pilno jonu un saīsināto jonu vienādojumu ūdens mīkstināšanai izmantojot nātrija fosfātu.
27. 2. daļas 4. uzd. Vielas masa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina nātrija hipohlorīta pentahidrāta masu, kura nepieciešama dezinfekcijas līdzekļa pagatavošanai.
28. 2. daļas 5. uzd. Izomēri 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns uzraksta vielas struktūrformulu, tās izomēru un nosauc to pēc IUPAC nomenklatūras.
29. 2. daļas 6. uzd. Eksotermiska reakcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina siltuma daudzumu, kurš rodas sadedzinot noteiktu daudzumu gāzes, uzraksta termoķīmisko vienādojumu degšanas reakcijai.
30. 2. daļas 7. uzd. Esteri 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina cik moli skābes jāizmanto, lai iegūtu noteiktu masu banānu eļļas.
31. 2. daļas 8. uzd. Organisku vielu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns formulē secinājumus, balstoties uz dotā pētījuma rezultātiem, kā arī raksturo atšķirību starp spirtiem un alkāniem.
32. 2. daļas 9. uzd. Oksidēšanās un reducēšanās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns uzraksta elektronu vienādojumu un pamato vai ūdeņraža peroksīds reakcijās ir oksidētājs vai reducētājs.
33. 2. daļas 10. uzd. Etanola ražošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns uzraksta ķīmisko reakciju vienādojumus divām ķīmiskajām pārvērtībām, izmantojot doto shēmu, un nosaka, kurš no procesiem ir fizikāla pārvērtība.
34. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskā darbība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns, balstoties uz pētījuma rezultātiem, skolēns secina par apgalvojumu patiesumu, pamato pieņēmumus ar faktiem.
35. 3. daļas 2. uzd. Masas daļa 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēns aprēķina vielas masas daļu pesticīdos, balstoties uz titrēšanas laikā iegūtajiem rezultātiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 3. uzd. Darbs ar kaitīgam vielām Citi vidēja 4p. Skolēns izsaka savu viedokli par vielu bīstamību balstoties uz informāciju no drošības datu lapām, uzraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumu oksidēšanās procesam.
2. 2. daļas 5. uzd. Izomēri (manuāla pārbaude) Citi vidēja 3p. Skolēns uzraksta vielas struktūrformulu, tās izomēru un nosauc to pēc IUPAC nomenklatūras.
3. 2. daļas 8. uzd. Organisku vielu sastāvs (manuāla pārbaude) Citi vidēja 3p. Skolēns formulē secinājumus, balstoties uz dotā pētījuma rezultātiem, kā arī raksturo atšķirību starp spirtiem un alkāniem.
4. 3. daļas 3. uzd. Masas daļas noteikšana Citi vidēja 6p. Skolēns uzraksta darba gaitu etiķskābes masas daļas noteikšanai trijās dažādās sinepēs ar tilpumanalīzes metodi, kā arī izveido datu reģistrēšanas tabulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2021. g., 1.daļa 00:45:00 vidēja 30,5p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2021. g., 2. daļa 00:45:00 vidēja 31p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 2. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2021. g., 3. daļa 00:45:00 vidēja 15p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 3. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 1.-3. daļa 03:00:00 vidēja 76,5p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmenu, kurā ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.