Tirgus dalībnieki
 
Ekonomikas norisēs tiek saskatīti tikai trīs ekonomikas dalībnieki: mājsaimniecības, uzņēmumus, valsti.
 
Ekonomisti arī atrod "saistvielu", kas šos dalībniekus saista vienotā sistēmā, un tas ir tirgus - ražošanas resursu tirgus un preču, pakalpojumu tirgus.
 
 
Vienkāršots ekonomikas modelis
 
Mājsaimniecības un uzņēmumus savstarpēji saista ražošanas resursu tirgus un preču, pakalpojumu tirgus.
 
Ekonomikas modeļa veidā tas izskatās šādi:
 
Ekonomikas modelis.png
 
Ražošanas resursi ir zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējspējas.
 
"Ražošanas faktori klasiskās ekonomikas ražošanas teorijā ir produktu ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie resursi."
 
Arī ekonomiskās darbības var attēlot ekonomiskā modelī (ražošanas resursu, preču, pakalpojumu un naudas maksājumu riņķveida plūsmu modelī):
 
Untitled Diagram (1).png
 
1. bultiņa parāda, ka mājsaimniecības piedāvā tirgum ražošanas resursus - dabas un darba resursus, kapitālu, uzņēmējspējas.
Piedāvātos ražošanas resursus nopērk uzņēmumi, lai tos izmantotu preču un pakalpojumu ražošanā.
 
2. bultiņa parāda to, ka mājsaimniecības par saviem pārdotiem resursiem saņem samaksu.
  
3. bultiņa parāda, kā ražošanas resursi no ražošanas resursu tirgus nonāk pie uzņēmumiem.
Uzņēmumi par to samaksā ražošanas resursu tirgum, tā kā nauda no uzņēmuma aizplūst (4. bultiņa), uzņēmumam rodas izdevumi.
 
5. bultiņa parāda, kā preces un pakalpojumi aizplūst no uzņēmuma uz preču, pakalpojuma tirgu, tur tās nopērk mājsaimniecības - 7. bultiņa un norēķinās par tām - 8. bultiņa.
 
6. bultiņa parāda uzņēmuma ieņēmumu plūsmu.
 
 
Ekonomisti ražošanas resursu, preču, pakalpojumu un naudas maksājumu riņķveida plūsmu modelī saskata divus "asinsrites lokus":
  • Pa iekšējo asinsrites loku - 1., 3., 5., 7. plūsma - plūst ražošanas resursi, preces un pakalpojumi;
  • Pa ārējo asinsrites loku - 2., 4., 6. un 8. plūsma - plūst nauda (samaksa par ražošanas resursiem, precēm un pakalpojumiem)."
Zināšanu nostiprināšanai, aplūko Naudas skolas vienkāršoto resursu un preču plūsmas modeli jeb visi vienā laivā.
 
Filmu par to, kā ik minūti neskaitāmi patēriņa procesi noris vienlaikus ar kārtīgu devu ražošanas, izraisot ienākumu plūsmu, kura, savukārt, rada vēl aktīvāku patēriņu, var noskatīties šeit.
  
Cateris paribus jeb ja pārējie nosacījumi ir nemainīgi
 
Princips - cateris paribus jeb ja pārējie nosacījumi ir nemainīgi - parāda to, ka ekonomisti dažādās situācijās saredz tikai vienu mainīgo, bet pārējie nosacījumi paliek nemainīgi. Piemēram, cateris paribus princips ļauj noteikt, kā izmainīsies preces pieprasījums, ja preces cena tiks paaugstināta (bet pārējie nosacījumi paliks nemainīgi). Šis princips ļauj noteikt, kādas izmaiņas izraisa tieši cenas paaugstināšana. 
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. -Rīga: Raka 2001., -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 11.-12. lpp.
M. Siņicins. Ekonomika. vidusskolām. - Rīga: Raka 2009., - 370 lpp. :il izmantotā literatūra: 11. lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%BEo%C5%A1anas_faktori
https://www.naudasskola.lv/lv/filmas#n1564-ekonomikas-aprites-modelis
https://www.naudasskola.lv/lv/ievads-ekonomika