Ražošanas resursi
Visu, kas nepieciešams ražošanai, apzīmē ar jēdzienu - ražošanas resursi.
 
Vienkāršības labad, visi resursi ir iedalīti četrās grupās - dabas resursi, kapitāla resursi, darba resursi un uzņēmējspējas.
 
resursi.png
 
  
Dabas resursi (zeme)
 
Tie ietver sevī aramzemi, mežus, derīgos izrakteņus, gaisu, ūdeņus, klimatiskos apstākļus, arī ekoloģisko vidi utt.
mežs.JPG
Svarīgi ir zināt, ka daudzi dabas resursi ir ierobežoti un daudzi ir neatjaunojami, tāpēc svarīgi ir tos izmantot taupīgi, lai nepietrūktu nākamajām paaudzēm.
  
Kapitāla resursi    
Tie ir jau iepriekš saražoti instrumenti, iekārtas, rūpnīcu ēkas, transporta līdzekļi, noliktavas u.c., lai ražotu preci un nogādātu to līdz patērētājam. Šie resursi ļauj ievērojami palielināt cilvēka darba ražīgumu, valsts attīstības līmeni. Kapitāla preces ļauj lietot dažādus enerģijas avotus, palielināt saražotās produkcijas daudzumu un ražot preces lētāk.
 
Investēšana - ražošanas un uzkrāšanas process.
 
Par finanšu kapitālu sauc arī naudu, kuru var izmantot, lai iegādātos mašīnas un iekārtas.
 
Darba resursi
"Darbs ir mērķtiecīga cilvēku darbība, lai radītu materiālās un garīgās vērtības, sniegtu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai."
Par svarīgāko resursu veidu tiek uzskatīti cilvēku resursi, bet par "ienesīgāko" ieguldījumu - investīcijas cilvēciskajā kapitālā - izglītībā, kvalifikācijas paaugstināšanā.
 
Uzņēmējspējas
Tirgus ekonomikā īpaši augstu tiek vērtēts resursu veids - uzņēmējspējas.
Šīs spējas ir nepieciešamas, lai veiktu komercdarbību (uzņēmējdarbību).
 
"Uzņēmējam (komersantam) būtībā ir jāveic četri uzdevumi:
 1. Viņi savieno visus pārējos resursus sabiedrībai visizdevīgākā veidā - tā, lai apmierināti būtu patērētāji un lai uzņēmēji varētu gūt peļņu;
 2. Uzņēmēji pieņem svarīgus lēmumus ekonomikā;
 3. Uzņēmēji ir novatori, kas meklē iespējas uzlabot ražošanu, ieviest jaunas tehnoloģijas, sākt jaunu preču ražošanu;
 4. Uzņemas risku un cenšas to mazināt."  
 
Ražošanas faktori un samaksa par ražošanas faktoru izmantošanu
Ražošanas faktori ir ražošanas resursi, kurus uzņēmums nopērk un izmanto ražošanā.
 
Ražošanas faktori tiek iedalīti četrās grupās un par katru ražošanas faktoru ir sava samaksa:
 • Zeme (rente);
 • Kapitāls (procenti);
 • Darbs (alga);
 • Uzņēmējdarbība (peļņa).
 
faktori.png
 
Ekonomikas pamatjautājumi:
 • Ko ražot? Kādu produktu ražošanā tiks izmantoti ierobežotie resursi?
 • Kā ražot? Kā visizdevīgākajā veidā savienot ražošanas resursus?
 • Kas patērēs? Kā tiks sadalītas saražotās preces un pakalpojumu, un kas tos varēs patērēt?
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. -Rīga: Raka 2001., -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 14.-16. lpp.
http://www.clipartof.com/gallery/clipart/construction_worker.html