Tulkojumā no angļu valodas "market" nozīmē tirgus, tāpēc dažkārt ar mārketingu jeb tirgvedību saprot darbību tirgū un darbu ar tirgu.
"Mārketings ir tirgzinība; uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēte, prognozēšana un plānošana, tirgus izpēte un reklāma. Mārketings ir arī darbību kopums, kas nodrošina preču vai pakalpojumu nokļūšanu no ražotāja līdz patērētājam."
Mārketings ir arī sociāls process, kurš nodrošina patērētāju vēlmju noteikšanu, liekot akcentu konkrēta produkta vai pakalpojuma virzienā. Īsāk sakot, dara visu, lai pieprasījums pēc preces vai pakalpojuma pieaugtu.
Svarīgi!
Mārketings ir radošs process, kurš ietver reklāmu, izplatīšanu un pārdošanu.
 
Parasti tiek izdalīti četri galvenie mārketinga elementi jeb četri P pasākumi (4P):
Svarīgi!
Product - produkts
Price - cena
Place - vieta
Promotion - preces virzīšana tirgū (preces pārdošanas veicināšana)
Taču nereti tiek izdalīts arī piektais mārketinga elements People - cilvēks.  
  
Produkts
  
Par produktu uzskata gan preci, gan pakalpojumu, kurus patērējot apmierina savas vēlmes un vajadzības.
"Tirgvedības speciālistiem jēdziena produkts saturs ir daudz plašāks. Bez pašas preces viņi tajā vēl ietver atšķirīgo kvalitāti; iesaiņojumu; uz preces vai iesaiņojuma sniegto informāciju par preci, tās sastāvu; īpašībām; lietošanas nosacījumiem; preces izmēru; svaru; fasējumu; preču zīmi; dizainu; atdošanas iespēju; garantiju u.c."
  
Tirgū konkurē gan preces, gan papildinājumi. Maz ticams, ka tagad sekmīgi darbosies uzņēmumi, kuri domā tikai par pašu preci, jo jādomā arī par tās pasniegšanu, pārdevēju attieksmi, apkalpošanas organizēšanu, preces instrukcijas izstrādi, lietotāju apmācību utt.
Dažkārt preces "piedevas" kļūst svarīgākas par pašu preci.
"Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem.
preču_zimes.png

Preču zīme sevī ietver:
 • zīmi;
 • simbolu;
 • vārdu;
 • nosaukumu;
Preču zīmēm jāatbilst LR likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" prasībām.
Sortiments ir viena izstrādājuma dažādu šķirņu kopums.
Piemēram, Rīgas piensaimnieka produkcija "Kārums" - dažādi saldie un sāļie biezpiena sieriņi, piens, krējums, krēms, biezpiens, sviests - veido plašu sortimentu.
 
Cena
  
Nosakot cenu ražotāji ņem vērā ražošanas izmaksas.
Svarīgi!
Ražotāju aprēķini: Cena = Vidējās izmaksas (AC) + Uzcenojums
 
Uzsākot preces ražošanu, vidējās izmaksas ir augstas, tāpēc bieži vien sākuma periodā preces ražošana nenodrošina ražotāju ar peļņu.
 
Preces cena ir atkarīga arī no tā vai uzņēmums darbojas pilnīgas konkurences apstākļos vai ir monopols.
 
Uzņēmumi jaunai precei var noteikt zemāku cenu  un tādā veidā, piesaistot klientus, var iekarot tirgu. Var rīkoties arī pretēji, jaunajiem ražojumiem noteikt augstāku cenu, jo būs tādi, kas gribēs pamēģināt jaunu un kvalitatīvu preci (šādi rīkojas "Kodak").
 
Bieži vien cenu diferencē pēc ģeogrāfiska principa un maksātspējas. Piemēram, Stokholmā 0,33 litru Coco-cola maksā pāri eiro, bet Rīga aptuveni 0.50 eiro.
 
Cilvēku pievilināšanai arvien biežāk tiek izmantota atlaižu sistēma. "Visbiežāk to dara, izpārdodot sezonas preces, lai novērstu līdzekļu "iesaldēšanu" uz gadu un samazinātu preču glabāšanas izmaksas. Ar atlaidēm var stimulēt ātrāku norēķināšanos par precēm, veicinot noietu pēc principa "pērc trīs - maksa par divām".
 
Tiek izmantota arī cenu diferenciācija, piemēra, nosakot lētākas biļetes uz kino seansiem studentiem, skolēniem, pensionāriem, kā arī lētākas biļetes uz rīta seansiem. Diferencēt cenu var arī pēc atrašanās vietas, piemēra, teātrī biļete pirmajā rinda maksās daudz dārgāk nekā pēdējā rindā.
 
Preces cenā tiek iekļautas arī preces piegādes izmaksas, garantijas, apkalpošana un cenu atlaide.
 
Ja uzņēmums orientējas uz maksātspējīgiem klientiem, tad šajā gadījumā cena nav noteicošais.
 
Vieta
  
Tirdzniecības uzņēmumi preces cenšas izvietoties tur, kur apgrozās visvairāk cilvēku, lai klientiem būtu ērti (ar mazākām alternatīvām izmaksām) pa ceļam izdarīt pirkumus.
 
Tirgvedības speciālisti lielu vērību pievērš veikala plauktu izvietojumam. Piemēram, saldumus novieto 5 - 6 gadu vecu bērnu acu augstumā, lai bērns to pamanītu,  maize veikalā atrodas pašā galā, lai pircējs, izejot cauri veikalam, iegādātos vēl kaut ko papildus, pie kases ir izvietoti našķi, lai cilvēks, stāvot rindā, nolemj iegādāties kaut ko papildus.
 
Būtiski ir informēt pircēju par preces atrašanās vietu, palīdzēt ievērot preci, kā arī informēt par jaunu preci.
  
Produkta virzība tirgū
Ar preces virzību tirgū saprot virkni tirgvedības pasākumu, kas vērsti uz pircēju informēšanu par preci, priekšrocībām; pircēju pārliecināšanu ar mērķi, lai nopirktu preci.
 
Preces virzību tirgū var būtiski ietekmēt tirdzniecības personāls, viņu sagatavotība un informētība.
 
Preču nogādes veidi līdz pircējam
  
1. Tiešā preču piegāde bez starpniekiem
  
Ražotājs  Pircējs
  
"Pircējs preci var iegūt tieši no ražotāja. Šāds izplatīšanas veids ir izdevīgs pircējam, jo nav jāmaksā starpniekam, uzņēmumā var iegūt visprecīzāko informāciju, savukārt uzņēmums vislabāk var izzināt pircēju vajadzības. Tā var samazināt izmaksas un padarīt preci konkurētspējīgu.
 
2. Preču piegāde ar vairumtirgotāju un mazumtirgotāju starpniecību
 
Ražotājs  Vairumtirgotājs  Mazumtirgotājs  Pircējs
 
Vairumtirgotājs lielā daudzumā iegādāsies "Laima" ražojumus, atvedīs uz savu vairumtirdzniecības bāzi, bet veikali pie vairumtirgotāja iegādāsies mazāku preces daudzumu. Patērētāji iegādāsies "Laima" ražojumu veikalos, tā samazinādami izmaksas (transports, laiks). Vairumtirgotājs peļņu gūst, iegādājoties preces vairumā ar ievērojām atlaidēm. Tas ir izdevīgi arī "Laimai", jo samazinās realizācijas izmaksas.
 
3. Preču izplatīšana ar aģentiem
 
Ražotājs  Aģents  Pircējs
 
Uzņēmumi var slēgt darījumu ar dīleri - oficiālu komercaģentu, kurš specializējas noteiktu preču izplatīšanā un to piedāvā konkrētam pircējam. Citi uzņēmumi izplata preces ar izplatītāju starpniecību.
Arvien plašāku izplatību gūst loģistika - teorija un prakse par preču, informācijas plūsmu saskaņotu, precīzu virzīšanu. Tas ļauj samazināt preču glabāšanas izmaksas, dīkstāves, tā ievērojami samazinot preces cenu."
  
Cilvēks
  
Ražotājam (pārdevējam) ir ļoti svarīgi izvēlēties mērķa auditoriju, kuru viņš uzrunās.
 
Mērķa auditorija - tie, kas pirks preci vai pakalpojumu.
 
Nosakot mērķa auditoriju ņem vērā:
 • vecumu;
 • profesiju vai nodarbošanos;
 • dzīvesveidu;
 • tradīcijas;
 • ienākumus;
 • izglītības līmeni;
 • rakstura īpašības;
 • reliģiju;
 • piederību pie kādas sociālās vai neformālās grupas.
 
Jo precīzāk tiks noteikts, kāda prece var apmierināt noteiktas grupas vajadzības, jo lielākas iespējas būs realizēt šo preci.
 
Tirgvedības speciālisti veic tirgus segmentāciju - sadala tirgu noteiktās pircēju grupās pēc līdzīgām pazīmēm (vecuma, nodarbošanās, ienākumiem).