Algoritms ir precīzs norādījums izpildītājam veikt kādu darbību virkni, lai sasniegtu norādīto mērķi vai atrisinātu uzdevumu.
 
Algoritma pierakstam jābūt sadalītam precīzos nošķirtos soļos, kur katrā solī ir paredzēts izpildīt vienu vienkāršu norādījumu. Katru šādu norādījumu sauc par komandu.
Algoritma pierakstam jābūt izteiktam formā, ko saprot izpildītājs. Algoritma izpildītāji var būt cilvēki, kā arī datori, roboti vai citas tehniskas ierīces.
 
Algoritma pieraksta veidi, kurus saprot cilvēks un kurus viegli var pārtulkot datoram saprotamā formā:
  • Strukturētais teksts
  • Blokshēmas
  • Programma
 
Strukturētā teksta formā algoritma komandas pieraksta jāievēro īpašs pieraksta šablons:
Algoritms algoritma nosaukums
Sākums 
   algoritma komandas
Beigas
 
Ja komandu izpildes gaitā jāizvēlas pie kāda nosacījuma izpildīšanās darīt vienu, bet pie nosacījuma neizpildīšanās darīt ko citu, tad izmanto sazarojuma konstrukciju.
 
Sazarojuma pieraksts teksta veidā:
Ja nosacījums 
     Tad 1. komandu virkne
     Citādi 2. komandu virkne
 Beigas
 
Piemērs:
Ja ārā ir karsta diena, tad ēd saldējumu, citādi - zemenes.
Ja ārā ir karsta diena
     Tad ēd saldējumu
     Citādi ēd zemenes
Beigas
Algoritma pieraksta veidu, kurā izmanto grafiskos elementus, sauc par blokshēmu.
Ar sazarojumu saprot situāciju, kad, atkarībā no kāda nosacījuma izpildīšanās, realizējas viens vai vairāki iepriekš noteikti uzdevumu risināšanas ceļi.
 
Sazarojuma blokshēma:
saza.png
 
Algoritma blokshēmas piemērs:
2uzd.png
 
Sazarojuma konstrukcija Pascal programmēšanas valoda If... Then... Else:
if <nosacījums> then <bloks1> else <bloks2>
 
if a<b then
    writeln ('Lielākais skaitlis ir b');
else
    writeln ('Lielākais skaitlis ir a);
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 83. lpp.