Zinātniskās izziņas ceļš
Pētījumi visās dabaszinātņu nozarēs parasti notiek pēc vienota plāna - zinātniskās izziņas ceļa.
 
Pec.png
 
POSMS
KO DARA PĒTNIEKS?
Informācijas iegūšana
 • Apkopo informāciju, novēro.
Hipotēzes izvirzīšana un pamatošana
 • Saskata un formulē pētāmo problēmu.
 • Formulē hipotēzi.
 • Sagrupē lielumus.
Darba gaitas plānošana
 • Izvēlas atbilstošus darba piederumus, ierīces, vielas.
 • Plāno darba gaitu un izvēlas drošas, videi nekaitīgas darba metodes.
Eksperimentālā darbība
 • Veic eksperimentu.
 • Reģistrē kvantitatīvus mērāmus vai kvalitatīvus (novērojamus) datus.
 • Apstrādā datus.
Rezultātu izvērtēšana
 • Analizē un izvērtē rezultātus.
 • Izdara secinājumus.
Rezultātu prezentēšana
 • Publicē darba rezultātus.