To speak about people at school, you need some words.
(Lai runātu par cilvēkiem skolā, ir jāiemācās daži vārdi!)
  
image-20150401-21726-2c3w70.jpg 
teacher – /ˈti: tʃə/ – skolotāja, skolotājs
headmaster – /ˌhedˈmɑ: stə/ – direktors
headmistress – /ˌhedˈmɪs.trəs/ – direktore
pupil – /ˈpju: pəl/ – skolēns
student – /ˈstju: dənt/ – students
classmate  –  /ˈklɑ: smeɪt/ – klases biedrs
 
Piemērs:
I am a pupil. – Es esmu skolnieks.
Mr Brown is an English teacher. – Misters Brauns ir angļu valodas skolotājs.