Study some words about school subjects.
(Iemācies dažus mācību priekšmetu nosaukumus angliski!)
 
030214051023back-to-school.jpg
mathematics – /mæθəmˈætɪks/ – matemātika
maths – /mæθs/ – matemātika
science – /saɪəns/ – zinātne
physical education – /ˌfɪzɪkəl edjʊˈkeɪʃən/ – sports, fiziskā izglītība
 
PE – /pi:i:/ – sports, fiziskā izglītība (saīsinājums)
art – /ɑ: t/ – vizuālā māksla
music – /ˈmju: zɪk/ – mūzika
drama – /ˈdrɑ: mə/ – drāma, skatuves māksla
technology – /tekˈnɒlədʒi/ – mājturība, tehnoloģijas
Latvian – /ˈlæt.vi.ən/ – latviešu valoda
English – /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ – angļu valoda
information technology – /ɪn.fəˌmeɪ.ʃən tekˈnɒl.ə.dʒi/ – informātika, datorika, informācijas tehnoloģijas
IT – /aiˈti:/ – informātika, datorika, informācijas tehnoloģijas (saīsinājums)
Piemērs:
My favourite subject is maths. – Mans mīļākais mācību priekšmets ir matemātika.
I don't like art. – Man nepatīk vizuālā māksla.