Study some words about activities at the lesson.
(Iemācies kādus vārdus par aktivitātēm, ko dari stundās!)
 
students.jpg
ask questions – /ɑːskˈkwes.tʃəns/ – uzdot jautājumus
answer – /ˈɑːn.sər/ – atbildēt
read the texts – /riːdˈðəteksts/ – lasīt tekstus
write a dictation – /raɪt,ədɪkˈteɪ.ʃən/ – rakstīt diktātu
speak English – /spiːkˈɪŋ.ɡlɪʃ/ – runāt angliski
learn new words – /lɜːnˈnjuːwɜːds/ – mācīties jaunos vārdiņus
listen to the text – /ˈlɪs.ənˈtəˈðətekst/ – klausīties tekstu
draw – /drɔː/ – zīmēt
repeat – /rɪˈpiːt/ – atkārtot
Piemērs:
At school we read texts, write dictations and learn new words. – Skolā mēs lasām tekstus, rakstām diktātus un mācāmies jaunos vārdiņus.
I can’t draw very well. – Es neprotu ļoti labi zīmēt.