Read and learn some new words describing characters.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo rakstura īpašības!)
 
688px-yip-dancing-2014.jpg
good — [ɡʊd] — labs
hardworking — [ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ] — strādīgs
helpful — [ˈhelp.fəl] — izpalīdzīgs
honest — [ˈɒn.ɪst] — godīgs
joyful — [ˈdʒɔɪ.fəl] — līksms, dzīvespriecīgs
kind — [kaɪnd] — laipns
Piemērs:
My mum is hardworking, she works a lot. — Mana mamma ir strādīga, viņa ļoti daudz strādā.