Grūtības pakāpe:
00:07:00
1. Nenoteiktais artikuls ar saskaitāmiem lietvārdiem – A/AN with Countable nouns 1,5 p.
2. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi teikumos – Using Countable and Uncountable nouns 1,5 p.
3. Iepakojums, nesaskaitāmie lietvārdi – Containers, Uncountable nouns 1,5 p.
4. "A lot of / much / many / some / any" lietojums – a lot of / much / many / some / any 1,5 p.
5. "Much / Many / A little / A few" lietojums – Much / Many / A little / A few 1,5 p.
6. Rakstīšana: iepakojums un nesaskaitāmie lietvārdi – Spelling, Containers and Uncountable nouns 4,5 p.