Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Countable and uncountable nouns – Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi Kas ir saskaitāmie lietvārdi un kad tos lieto.
2. Plurals of regular nouns – Daudzskaitļa veidošana, regulārie lietvārdi Lietvārdu daudzskaitļa veidošana regulārajiem lietvārdiem, pievienojot galotnes "-s" vai "-es".
3. Use of Some, Any, No – Some, Any, No lietojums "Some", "any" un "no" lietojuma nosacījumi.
4. Much, Many, A lot of – Daudz "Much, many, a lot of" lietojums.
5. Use of Should and Shouldn't – "Should" un "shouldn't" lietojums "Should" un "shouldn't" lietojums. Prasme izteikt padomu, ieteikumu.
6. Useful Things – Noderīgo lietu stūrītis Games and videos to consolidate the grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plural, spelling – Daudzskaitļa pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing correct plural spelling for nouns. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pārbauda tekstā pareizrakstību un drukas kļūdas.
2. Countable and uncountable nouns I – Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing if the noun is countable or uncountable. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Atpazīst zināmu vienkāršu vārdu to rakstveida formā.
3. Choose Should or Shouldn't – Izvēlies "Should" vai "shouldn't" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing "should" or "shouldn't" in the sentence. Prasme sniegt padomu, ieteikumu, izmantojot modālo darbības vārdu "should/shouldn't".
4. Countable and uncountable nouns II – Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi II 1. izziņas līmenis zema 4 p. Dividing the nouns into countable and uncountable ones. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Atpazīst zināmu vienkāršu vārdu to rakstveida formā.
5. Some or article A – "Some" vai artikula "A" lietojums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dragging "some" and "a" in the correct place before the word. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, vārdu savienojumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
6. Translation with "Much, Many, A lot" – Tulkojums ar "Much, Many, A lot" 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct expression with "many", "much" or "a lot". Saprot vienkāršus vārdu savienojumus. Zina "much, many, a lot" lietojumu.
7. Plural, writing – Daudzskaitļa rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing correct plural form of nouns. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Prot uzrakstīt zināmus, vienkāršus vārdus.
8. Countable or uncountable – Saskaitāms vai nesaskaitāms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Singular or plural forms of countable and uncountable nouns. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Atpazīst zināmu vienkāršu vārdu to rakstveida formā, zina saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietošanas pamatnosacījumus.
9. Usage "a, an, some, any" – "A, an, some, any" lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dragging "a", "an", "some", "any" in the correct place in the sentence. Saprot vienkāršus vārdu savienojumus. Zina "much, many, a lot" lietojumu.
10. "How much" or "How many" – Cik daudz 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct question word – "How many" or "How much". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.) Zina "How much/How many" lietojumu.
11. Much, many, some, any and article A/AN – "Much", "many", "some", "any" un nenoteiktais artikuls 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Using of indefinite article "a/an", "some/any" and "much/many". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.) Zina "much/many,some/any", nenoteiktā artikula lietojumu.
12. Plural forms in the sentences – Daudzskaitlis teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing given nouns into plural. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Prot uzrakstīt zināmus, vienkāršus vārdus.
13. Singular or uncountable noun – Vienskaitlis vai nesaskaitāmais lietvārds 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct sentence to describe the picture (countable or uncountable). Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: Prot izlasīt vienkāršu teikumu un zina saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietošanas pamatnosacījumus.
14. Sentences with "a, an, some, any" – Teikumi ar "a, an, some, any" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct sentence with words "A, AN, SOME, ANY". Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: Prot izlasīt vienkāršu teikumu un zina "a/an" un "some/any" lietošanas pamatnosacījumus.
15. Nouns in the sentences – Lietvārdi teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing the correct word in the sentence (countable or uncountable). Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: Prot izlasīt vienkāršu teikumu un zina saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietošanas pamatnosacījumus.
16. Reading. In the Kitchen – Lasīšana. Virtuvē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the dialogue and choosing the correct missing word. Lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Zina "some, any, a, an, much, many" lietojums, daudzskaitļa un vienskaitļa atšķiršanu.
17. Listening the song – Klausīšanās, dziesma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening to the song and writing the missing words. Klausās vai lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Sadzird trūkstošo informāciju.
18. Use of Should and Shouldn't – "Should" un "shouldn't" lietojums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Using of "should" or "shouldn't" in the sentence. Prasme sniegt padomu, ieteikumu, izmantojot modālo darbības vārdu "should/shouldn't".
19. Writing "Much, many" in sentences – "Much, many" teikumos, rakstība 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing in the sentence the correct word – "many" or "much". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.) Zina "much/many" lietojumu.
20. Plural of nouns in the table – Daudzskaitlis, tabula 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Make the plurals of nouns and write in the correct place. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Prot uzrakstīt zināmus, vienkāršus vārdus.
21. Sentences with Should and Shouldn't, writitng – Teikumi ar "should" un "shouldn't", rakstīšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing the sentences with "should" or "shouldn't". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
22. Reading, understanding – Lasīšana. Teksta izpratne 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Reading the text and choosing if thing is healthy or unhealthy. Lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Prot izprast sniegto informāciju.
23. Word order in the sentence – Vārdu kārtība teikumā 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the words in correct order to translate the sentence. Prasme sniegt padomu, ieteikumu, izmantojot modālo darbības vārdu "should/shouldn't". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plural of nouns – Lietvārdu daudzskaitlis, atkārtojums Citi vidēja 6 p. Uzdevums daudzskaitļa veidošanas atkārtošanai. Pie vārda pievelk daudzskaitļa galotni -s vai -es.
2. Plurals in the sentences. Video – Daudzskaitlis teikumos, video Citi augsta 8 p. Watching the video and filling the gaps, then putting these words into singular. Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: veido vienskaitļa formu no daudzskaitļa.
3. Song "More Than One..." – Dziesma, aizpildīšanas uzdevums Citi vidēja 4 p. Watching the video and filling the gaps. Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: Saklausa izlaisto informāciju.
4. Usage of a, an, some, any – "A, an, some, any" lietojums Citi vidēja 2 p. Using of indefinite article "a, an" and "some, any". Skolēnu nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: Prot izlasīt vienkāršu teikumu un zina "a, an" un "some, any" lietošanas pamatnosacījumus.
5. Nouns in the sentences – Lietvārdi teikumos Citi augsta 6 p. Reading the text and writing out the nouns, then making them into plural or singular. Lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Atrod tekstā lietvārdus, pārveido tos par vienskaitli vai daudzskaitli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Healthy and unhealthy food, advice I 00:20:00 zema 15 p. Countable and uncountable and plural form of nouns, use of "some", "any", "much" and "many", modal verbs "should" and "shouldn't".
2. Healthy and unhealthy food, advice II 00:20:00 vidēja 17 p. Countable and uncountable and plural form of nouns, use of "some", "any", "much" and "many", modal verbs "should" and "shouldn't".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Healthy and unhealthy food, advice III 00:40:00 augsta 39 p. Countable and uncountable and plural form of nouns, use of "some", "any", "much" and "many", modal verbs "should" and "shouldn't".
2. Healthy and unhealthy food, advice IV 00:40:00 vidēja 29 p. Countable and uncountable and plural form of nouns, use of "some", "any", "much" and "many", modal verbs "should" and "shouldn't".